Gestió forestal i del medi natural (DUAL)

La competència general d’aquest títol consisteix a programar, organitzar, supervisar i realitzar els treballs a les forests i als vivers forestals, controlant i protegint el medi natural i capacitant les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental d’acord amb la legislació vigent.

Què és la Formació Dual?

Aquest model de Formació Professional combina la formació a l’escola amb un període d’activitats a l’empresa en que l’estudiant esdevé aprenent.

L’estada a l’empresa és remunerada i es formalitza mitjançant un contracte laboral o una beca.

La formació dual permet vincular la formació professional amb el món laboral. Bona part de les hores de formació (gairebé un curs) es realitzen a l’empresa, beneficiant-se ambdues parts d’aquesta col·laboració. Per a l’empresa significa facilitar la captació i selecció del talent i l’adaptació de la formació a les seves necessitats reals. Per als alumnes, una millora de la qualificació professional, gaudint d’un lloc de treball mentre estudien i major perspectives d’inserció laboral.

Per més informació sobre la formació dual:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/

https://projectes.xtec.cat/fpdual/

Mòduls

 • Botànica agronòmica
 • Fitopatologia
 • Topografia
 • Maquinaria i instal·lacions agroforestals
 • Tècniques de educació ambiental
 • Gestió dels aprofitaments del medi forestal
 • Gestió i organització del viver forestal
 • Gestió cinegètica
 • Gestió de la pesca continental
 • Gestió de forests
 • Gestió de la conservació del medi natural
 • Defensa contra incendis forestals
 • Projecte de gestió forestal i conservació del medi
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació pràctica en centres de treball
 • Mòdul dual en Gestió forestal i del medi natural

Formació en centres de treball

La realització d’aquest mòdul facilita a l’alumnat un apropament al món laboral i a la seva futura professió: el fa conscient dels requisits de formació i de les competències professionals, personals i socials que estan associades als diferents llocs de treball.

La Formació en Centres de Treball és possible gràcies a la col·laboració d’institucions d’investigació i d’empreses del sector forestal i del medi natural que cada curs acullen alumnes de pràctiques. Per altra banda, l’Escola Agrària del Solsonès, juntament amb el Servei de Formació Agrària,
fomenta l’intercanvi d’alumnes en pràctiques amb altres països d’Europa on també s’imparteixen estudis forestals i del medi natural.

Requisits d’accés

 • Batxillerat
 • Títol de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior
 • Títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior

Durada

2.000 hores: 2 cursos

Entorn professional

 • Tractaments silvícoles
 • Aprofitaments forestals
 • Inventaris forestals
 • Repoblacions forestals
 • Cartografia dels espais naturals
 • Correccions hidrologicoforestals
 • Prevenció i extinció d’incendis forestals
 • Lluita contra plagues i malalties forestals
 • Construcció i manteniment de camins forestals
 • Vivers forestals
 • Gestió cinegètica, reserves de caça, vedats
 • Gestió piscícola
 • Parcs naturals
 • Educador ambiental / monitor de natura

Accés a altres cicles formatius

El títol de Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural permet l’accés directe a qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, mitjançant la convalidació de les unitats formatives i els mòduls comuns.

Accés a estudis Universitaris

El títol de Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural permet l’accés directe als estudis universitaris de grau. Les universitats tenen establertes convalidacions de crèdits entre els títols dels cicles formatius superiors i els ensenyaments universitaris de grau.