Projecte educatiu

En fase d’actualització.

CARÀCTER PROPI

1. Inclusiva

La diversitat de totes les persones que componen la comunitat educativa és un fet valuós que contribueix a enriquir a tot el grup i afavorir la interdependència i la cohesió social.

Busquem l’equitat i l’excel·lència per a tots els alumnes i les alumnes, reconeixent el seu dret a compartir un entorn educatiu comú en el qual cada persona sigui valorada per igual.

L’atenció educativa va dirigida a la millora de l’aprenentatge de tot l’alumnat. Intentem identificar i minimitzar les dificultats, maximitzant, en la mesura del possible, els recursos d’atenció a la diversitat.

2. Participativa

Volem que tots els agents de l’escola (famílies, alumnat, personal no docent, professorat, monitors i monitores…) siguin partícips i estiguin identificats amb el Projecte educatiu.

L’AMPA de l’escola és un agent actiu de vital importància pel nostre centre. Tenim mecanismes i espais de reflexió, formació i participació que faciliten aquest sentiment de pertinença amb l’escola.

Intentem crear una gran aliança família-escola per la millora dels aprenentatges de l’alumnat. La nostra és una escola que aprèn, que intenta millorar dia a dia, amb l’aportació de tota la comunitat escolar.

3. Formació integral

Un dels objectius prioritaris de l’educació és el desenvolupament de totes les competències de la persona, mitjançant una formació humana integral.

A l’Escola es tracta, per tant, de desenvolupar totes les potencialitats dels alumnes: afectives, socials intel·lectuals, físiques, la seva capacitat creativa, d’iniciativa i de crítica.

Afavorim la integració de metodologies proactives i significatives que facilitin aquesta formació global.

4. Respecte pel Medi Ambient

Des de l’escola treballem diferents dinàmiques de sensibilització vers la sostenibilitat i el respecte pel Medi Ambient. Tenim una comissió mediambiental formada per professorat i alumnat que es reuneix, com a mínim, una vegada al mes per valorar i planificar les actuacions que es realitzen.

Aquestes activitats estan integrades en el dia a dia de l’escola i afavoreixen la reducció de residus, l’estalvi d’energia i el consum d’aigua.

A més, es treballa de manera sistemàtica i planificada la sensibilització envers el reciclatge i la potenciació d’una alimentació saludable (dimecres fruita).

Des del curs 2016-2017 l’escola està considerada escola verda pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

 

ELS VALORS DEL TARRA

1. Cooperació i solidaritat

L’escola intenta crear un clima que faciliti la cooperació, el respecte als drets humans i la solidaritat entre els pobles.

Això implica:
• Estimular el desenvolupament del nen a partir de la cooperació.
• Ajudar l’alumnat a comunicar-se i expressar les seves pròpies conviccions de manera assertiva.
• Fomentar l’actitud favorable i no pas marginadora envers les minories i les diferències pròpies de cadascú.
• Reflexionar i sensibilitzar-se envers situacions actuals d’injustícia.
• Agafar el costum de compartir.
• Ajudar a formar ciutadans d’un món més equitatiu i just.

Des del curs 2010-11 col·laborem activament amb “Ensenyament solidari”, que és una ONG que desenvolupa projectes de creació d’escoles a Cuba i Nicaragua.

2. Responsabilitat

L’escola vol educar en la responsabilitat progressiva de l’alumne a mesura que augmenta la seva autonomia respecte l’adult. L’escola proposa, amb aquest objectiu, unes normes de convivència, de treball i de respecte envers les persones i les coses.

És responsabilitat de tots els estaments de l’escola garantir el seu compliment. Per realitzar aquesta tasca considerem que el diàleg continu, la reflexió i l’esforç quotidià, són la millor manera per a transmetre el conjunt d’hàbits de conducta i treball necessaris per a un col·lectiu tan nombrós.

La progressiva responsabilització de l’alumne no es basa únicament en el compliment dels seus deures personals sinó, a més, en el compliment dels càrrecs de classe que afecten al col·lectiu (ordre d’aula, biblioteca, delegats,…). Es fomenta, per tant, la participació de de l’alumnat en el funcionament diari de l’escola.

3. Autoestima

L’escola, amb la seva responsabilitat en una educació integral, educa el sentiment d’autoestima de cada alumne perquè esdevingui cada vegada més una persona equilibrada i segura de si mateixa.

Per això:

• Es promou l’acceptació del propi cos.
• Es dona preferència als judicis positius sobre la seva persona.
• S’ajuda el nen o la nena a agafar seguretat en si mateix fent-li propostes de treball adaptades a les seves capacitats.
• S’intenta acostumar-lo a valorar tot allò que tenen de positiu els altres.

4. Plural

Conscients de la societat plural que ens envolta, la nostra escola es manifesta pel respecte a totes les confessions, ètnies i cultures, oberta a tothom i sense cap tipus de discriminació per raons de sexe, religió, procedència o situació econòmica i social.

Pretenem desenvolupar els valors morals i humans necessaris per tal d’afavorir el respecte i la convivència, fomentant el diàleg i la conversa com a mitjà per resoldre els conflictes.

5. Esperit crític

L’escola vol desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat i de tota la comunitat educativa, a partir de les anàlisis individuals i concretes.

Pensem que la base per construir aquest esperit crític és afavorir, per part de l’escola, l’actitud de qüestionar i qüestionar-se per tal de poder arribar a fer una crítica constructiva.
Què ensenyem i com ho ensenyem?

En un món canviant cal que l’educació ajudi l’alumne a formar-se en mecanismes que facilitin l’adaptació a la societat.

La nostra finalitat és aconseguir que els nens i nenes adquireixin les eines necessàries per conèixer i entendre el món en què estan creixent (saber i saber fer) i aprenguin a utilitzar aquests recursos per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida (saber ser i saber estar).

A la nostra escola utilitzem diferents estratègies metodològiques, amb un enfocament competencial, per millorar l’assoliment dels continguts clau de manera significativa i funcional, atenent a les necessitats educatives de tot alumnat i respectant el seu ritme d’aprenentatge.

Per aquest motiu, tenim en compte, entre d’altres, els criteris següents :

1. Que l’aprenentatge sigui significatiu i funcional.
2. Una participació activa de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge.
3. Afavorir el treball en equip i la cooperació.
4. Domini de les tres llengües de l’escola: català, castellà i anglès.
5. Facilitar l’aprenentatge entre iguals .
6. Utilització de la tecnologia i adquisició responsable de la competència digital.
7. Facilitar la capacitat d’adaptació als canvis que vagin produint-se al llarg del curs i entre cicles i/o etapes.
8. Afavorir l’adquisició d’estratègies de relacions socials (amistat, assertivitat, empatia…)
9. Importància de l’expressió oral i saber parlar en públic.
10. Reconeixement de l’esforç com a valor indispensable pel creixement personal.
11. Potenciar l’educació emocional de l’alumnat.

Com avaluem?

La funció d’avaluació l’entenem lligada a l’objectiu d’ajustar l’ajut pedagògic a les característiques individuals dels/les alumnes i també per comprovar si s’han aconseguit els objectius proposats.

Això suposa:

• Fer una avaluació formativa, contínua, fixant-nos, no només en el resultat final, sinó en tot el procés.

• Coneixement per part de l’alumne dels objectius de l’avaluació per tal que l’ajudi a progressar en l’aprenentatge.

• Utilització d’instruments d’avaluació variats que permetin una avaluació i la seva seqüenciació.

• Avaluació integral de tots els aspectes de formació.

• Valoració dels avenços globals dels alumnes i les alumnes, encara que no assoleixin els objectius de nivell.

• Ha de servir de punt de partida a les rectificacions i canvis en la preparació posterior.

• Ha de servir com a instrument de diagnosi de la innovació i de la millora constant del centre.

 

ORGANITZACIÓ GENERAL

Organització de l’alumnat

L’escola compta amb dues línies pedagògiques (A i B). Actualment tenim una tercera línia en els cursos de P3, 3r i 4t per donar resposta a l’augment de la demanda dels anys anteriors.

El criteri que es prioritza a l’hora de fer els grups inicials a P3 és que aquests siguin HETEROGENIS, tot tenint en compte:

– La data de naixement.
– El sexe.
– Procedència (si venen de llar d’infants o no han estat escolaritzats).
– Separació de bessons i cosins.
– Si la família ho demana, sempre que sigui possible, s’intenta que l’alumne tingui al seu grup algun conegut/da.

Al finalitzar l’etapa d’infantil, abans de començar 1r., al finalitzar el cicle inicial (abans d’inciar 3r.) i al finalitzar el cicle mitjà, abans de cursar 5è, els grups A i B són barrejats. Aquesta estratègia educativa afavoreix la competència social facilitant i establint noves relacions, convertint-se en una eina d’enriquiment personal per tot l’alumnat. Aquest acord i els seus criteris pedagògics, queden recollits a les normes d’organització del centre.

Projecte educatiu Tarradellas

Projecte lingüístic

El present projecte lingüístic parteix de l´actualització d’un projecte anterior i té en compte el nou marc normatiu: el Decret 142/2007, de 26 de juny( pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, on es despleguen els nous currículums) i l’ordre EDU/221/2007, de 29 de juny (per la qual s’estableixen els principis generals que s’han de tenir en compte per a l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007).

Aquest PL regula l’ús de les llengües en els diferents àmbits del centre. Tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la comunitat educativa respecte la llengua catalana, el castellà i l’anglès, és a dir, les llengües que es treballen al nostre centre.

Us el podeu descarregar en el següent enllaç:

Projecte lingüístic Tarradellas

Normes d’organització i funcionament Tarradellas