POEFE

Els tallers de suport i reforç educatiu són una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi , afavorir una actitud positiva vers l’aprenentatge, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa.

Les competències que es treballen, preferentment, són les que estan vinculades a l’aprendre a aprendre, l’autonomia personal i la competència comunicativa (recerca d’informació, interpretació, responsabilitat, expressió oral i escrita).