Inclusió

La nostra escola és de tots i per a tots.
La inclusió i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida, des de la infància fins a la vellesa.
La nostra escola atén la diversitat de ritmes i nivells d’aprenentatge amb una metodologia adaptada a les necessitats dels alumnes: atenció individualitzada, codocència, desdoblaments, treball en grup…
Oferim una atenció propera i individualitzada.
El centre disposa de diferents recursos per atendre aquesta diversitat com són:
Recursos interns:
  • Aula SIEI
  • Mestra d’audició i llenguatge
  • Mestra d’Educació Especial
Recursos externs:
  • Equip d’Assessorament Psicopedagògic