Innovació educativa

La nostra escola mira endavant i es renova cada dia.
Vivim en un món caracteritzat pel canvi i és necessari replantejar el propòsit de l’educació i l’organització de l’aprenentatge. Cal que els alumnes estiguin preparats per donar resposta a les demandes de la societat del coneixement i la informació. És per això que la nostra escola:
  • Fomenta la formació permanent del professorat per tal d’adaptar-se a les noves demandes socials i d’aprenentatge.
  • Utilitza la tecnologia per a l’aprenentatge (TAC) mitjançant el desenvolupament del Pla TAC.
  • Participa en diferents programes del Departament d’Educació com:
    • AraEscric: L’escola forma part del programa AraEscric que impulsa el Departament d’Educació amb el qual s’estableix com a objectiu millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne l’èxit educatiu.
    • Xarxa de competències bàsiques: L’escola forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d’Educació fent formació al claustre per a desenvolupar un treball competencial, elaborar instruments de suport per orientar els processos de reflexió i de gestió del currículum, compartir processos d’autoavaluació i empoderar a l’alumne perquè sigui el protagonista del seu aprenentatge mitjançant les carpetes d’aprenentatge.
    • Pla d’impuls a la lectura: L’objectiu d’aquest pla és la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector entre els infants i joves.