Trets d’identitat

quisom

Escola inclusiva i acollidora


Escola inclusiva atenta a la diversitat dels nostres alumnes, pel que fa als ritmes d’aprenentatge, situació soci -econòmica, procedència…Volem que els alumnes interioritzin els valors d’equitat, respecte i solidaritat i que es formin com a persones i ciutadans d’una societat més justa. Que esdevinguin persones amb criteri propi, crítiques, solidàries, integrades i compromeses amb la millora de la societat.

  

Escola d’ Èxit


Oferirem als alumnes els recursos i estratègies necessaris per a aconseguir els màxims resultats amb el seu propi esforç i constància. Cada infant progressa al seu ritme. Tots els nens i nenes tenen unes capacitats diferents, unes més desenvolupades que altres, des de l’escola hem de potenciar aquestes capacitats i proporcionar-los eines i estratègies perquè vagin enriquint els seus aprenentatges en totes les àrees de desenvolupament.

Escola compromesa amb l’entorn


La nostra escola es manifesta oberta i arrelada al seu entorn, sensible amb el medi i sostenible ja que som molt conscients de la importància de la societat del coneixement, ja que no només s’aprèn a l’escola, si no que tots els aspectes vitals i les activitats socials tenen components formatius i acaben generant coneixement.

La comunitat escolar i la comunitat local han d’entendre’s com a àmbits d’interdependència i d’influència recíproca perquè individus, grups i xarxes de l’escola són presents també en la comunitat local i no s’entén una cosa sense l’altre.

Aquests fets ens ofereixen moltes oportunitats d’aprendre i de participar. Per això, potenciem en els infants les vivències i experiències positives d’aquest entorn perquè adquireixin uns valors que els ajudin a respectar, a conviure i a millorar l’espai en el que viuen i/o es relacionen. També pretén que descobreixin que tenen al seu abast una font important d’informació i aprenentatge.

Escola coeducativa


Escola coeducativa que fomenta el tracte d’igualtat i el respecte cap a l’altre sexe sense cap mena de discriminació i exigeix les mateixes responsabilitats intel·lectuals i socials. El coneixement de les diferències fisiològiques i psicològiques és garantia i base del respecte mutu.

Escola activa


Fomentem l’observació directe, la manipulació i l’experimentació com a base de l’aprenentatge. Pel que fa al treball dins l’aula treballem en gran grup i petit grup, fem grups flexibles o racons depenent del tipus d’activitat a realitzar. Una altra manera de treballar són les metodologies col·laboratives on potenciem diferents aprenentatges d’una manera motivadora envers l’interès i atenció de l’infant.

Escola digital


Les TIC estan presents en tots els àmbits de la nostra societat, així cal que estiguin integrades de forma natural a la vida de l’alumne, ja sigui a l’escola com en altres entorns d’aprenentatge, ja que el seu ús no es cenyeix a l’espai de l’aula.
També tenim clar que cal que els alumnes es familiaritzin amb tot tipus d’instruments tecnològics i en sàpiguen treure el màxim partit, però alhora cal que en facin un ús conscient i responsable. Per això tenim cura de promoure la reflexió sobre els valors socials i ètics de les eines digitals.
L’ús de recursos tecnològics està al servei de les noves metodologies pedagògiques, que posen l’alumne al centre del procés d’ensenyament i aprenentatge, en què la personalització, el treball cooperatiu i la creativitat són elements essencials.