Què fem?

quefem_02

Plans de treball

Pla de cohesió social


Entenen com cohesió social el grau de participació  i pertinença  en un projecte comú i compartit. Les actuacions que des de l’escola fem per tal de fomentar aquesta participació són.

 • Projecte de Convivència de l’Escola, basat en la participació de tota la comunitat educativa.
 • Projecte de reutilització de llibre i material didàctic.
 • Pla de sortides i activitats complementàries, per tal de relacionar-nos amb l’entorn i complementar el currículum en el que tot l’alumnat de l’escola participa.
 • Carta de Compromís Educatiu entre la família i l’escola.

Pla d’acció tutorial


 Com  el conjunt d’accions educatives  que contribueixen al desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat per tal de potenciar el seu creixement personal, de manera que els sigui més fàcil la seva integració social. Aspectes que es treballen:

 • Desenvolupament personal: auto coneixement , educació emocional, i hàbits saludables.
 • Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació i canvi d’etapa.
 • Convivència i cooperació: habilitats socials, participació i gestió de conflicte.

Pla d’Impuls de la Lectura

Podem definir el Pla d’Impuls de la Lectura de Centre  com el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies per aprofitar tot el potencial del centre educatiu  per  augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants, tenint present que la competència lectora és la base de molts dels aprenentatges. Aquest pla el portem a terme a través de diferents activitats:

 • Padrins de lectura.
 • 30 minuts diaris de lectura (el gust per la lectura).
 • Els conta-contes.

Pla de conversa


Treballem la llengua de manera natural i distesa. Mitjançant la conversa  volem que l’alumne/a pugui:

 • Desenvolupar la competència comunicativa  (aspectes d’ús de la llengua): anàlisi de situacions comunicatives, com interactuar, registre adequat al context i a l’interlocutor, adequació del contingut i del missatge a les intencionalitats comunicatives pròpies i dels interlocutors practicant habilitats relacionades amb totes les funcions comunicatives en diferents contextos.
 • Practicar les habilitats conversacionals: aprendre a conversar.
 • Millorar els aspectes formals de la llengua:
 • Ampliar i ajustar el lèxic a les intencions comunicatives i al context, avançar en la morfosintaxi (estructura de la frase, concordances…), els aspectes fonètics i suprasegmentals (entonació, intensitat, pronúncia…)

quefem

Projectes de l’Escola

Projecte Plurilingüe

Al nostre centre la pluralitat lingüística i multiculturalitat és un fet. Tota la comunitat educativa posem en marxa tots els mitjans necessaris perquè al finalitzar l’etapa de primària, el nostre alumnat hagi adquirit les habilitats comunicatives en les tres llengües curriculars (català, castellà i anglès), aprofitant les connexions interlingüístiques d’aquestes llengües i les seves pròpies d’origen.

El nostre objectiu és que els infants adquireixin les eines necessàries per saber desenvolupar-se en situacions quotidianes alhora que fomentem els valors, les diferents cultures i les diferències entre persones per tal d’aconseguir un clima òptim de cohesió, respecte i bona convivència.

Projecte d’anglès


Dins de l’àrea d’anglès treballem diferents projectes:

Projecte “PELE”: Proposta metodològica amb aspectes innovadors com el treball per competències en entorns globalitzadors, inclusió, l’ús funcional de la llengua i la interrelació d’àrees curriculars a través del treball per projectes, transversalitat i la introducció del plurilingüisme com a pràctica inclusiva afavorint la flexibilització de grups, la interacció, la motivació i el respecte per la diversitat lingüística i multicultural.

Projecte “AICLE”: Proposta metodològica que tè com a objectiu millorar la competència lingüística comunicativa sobre un context d’ús integrant una part dels continguts curriculars de les diferents àrees dins la llengua anglesa, amb una metodologia globalitzadora, treball per projectes, mètode científic i la coordinació entre els mestres de diferents especialitats.

Projecte accelerem l’aprenentatge de la llengua


Projecte adreçat a l’alumnat que no domina  cap de les dues llengües oficial de l’escola. El projecte va encaminat al domini de la seva llengua per tal d’afiançar el posterior aprenentatge de la llengua catalana.

Projecte reutilització de llibre.

Projecte “Arteràpia sistèmica”


Projecte Arteràpia: La Pedagogia Sistèmica promou l’aprenentatge dels alumnes mitjançant el treball conjunt amb els pares i mares de familia, per a educar de manera conjunta Escola i Familia.  Ens permet observar el sistema complert on es mou l’alumne: sistema familiar, sistema educatiu i sistema social.Es, en aquest punt, a on entra l’ARTE TERAPIA INTEGRATIVA. Mitjançant aquest projecte és preten donar potenciar les problemes derivats de:

 • Baix rendiment escolar.
 • Baixa autoestima.
 • Problemes per tal de poder frenar la impulsivitat
 • Assumptes de convivència i d’ordre dins de l’aula i de l’escola.
 • Manca d’atenció a l’ aula..
 • Incomunicació entre Families i Escola.
 • Integració dels alumnes  d’altres països.
 • Disfuncions del Treball Cooperatiu i d’Equip.

La finalitat essencial és trobat l’ordre natural i identificar els desordres. Cal ocupar el  lloc que ens correspon, ja sigui com a pares, mares, mestres o alumnes, i això significa acceptar els nostres límits, i fer-nos càrrec només d’allò que ens correspon.

Projecte de ciències

Fem servir el mètode científic per tal de desenvolupar en l’alumnat les destresses investigatives mitjançant l’observació, la recerca, la hipòtesi, l’experimentació, la recollida de dades, l’anàlisi i interpretació de dades, la construcció de gràfiques, les conclusions i la difusió dels resultats.

Participem en el programa “Encontres petits talents científics” organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Educaixa – Obra Social “La Caixa” amb la col·laboració del Consorci d’Educació.

Projecte matemàtic


“Number Corner”

El “Number Corner” és un programa d’adquisició d’habilitats matemàtiques que giren entorn a un eix vertebrador que és el calendari. Al llarg dels aproximadament 30-40 minuts que dura cada sessió, els alumnes treballen de manera activa i sistemàtica els diferents continguts.

Diàriament es proposa treballar dos o tres conceptes diferents, que es repetiran i s’ampliaran al llarg del mes. Un dels conceptes estarà reflectit en les cartes del calendari que els alumnes aniran descobrint, i els altres aniran variant en funció del mes. Aquest fet “d’anar descobrint” crea una gran expectació entre els alumnes i el seu grau d’atenció és molt elevat, perquè es planteja com un joc, com un repte. Les activitats estan explicades per al mestre de forma molt guiada i per a tots els dies de  l’any, amb propostes i explicacions de com enfocar cada activitat.

Projecte escola sostenible


Per a portar a terme aquest projecte realitzem diferents activitats:

 • “L’ hort ecològic: Una alimentació sana, una vida sana”.
  • Activitat en grup reduït des de 1r a 4t.
 • Separació de residus
  • Reciclatge a les aules i al pati.
 • Educació pel medi ambient.
  • Conscienciació pel respecte del nostre entorn a tots els nivells.