Com treballem?

Racons


El treball per racons aporta als nostres alumnes més autonomia, tan en el treball dirigit com en el joc lliure. També ens ajuda a treballar els hàbits d’ordre, compartir i ajudar-se.

La metodologia per racons permet als alumnes utilitzar el material segons els seus interessos i necessitats i anar adquirint els objectius del curs al ritme de cada alumne.

Centres d’interès


El centre d’interès és el context en què es desenvolupen totes les activitats, és el mitjà que lligarà les diverses activitats de cada dia entorn un tema central; És l’eix a partir del qual es transporta a l’infant dins un món nou, on descobreix sensacions màgiques de la mà de la fantasia, i sempre que és possible amb observació directa, manipulació i experimentació.

Grups col·laboratius


Amb la formació d’aquests grups, tot l’alumnat es responsabilitza tant del seu aprenentatge com els dels companys. Fomenta la responsabilitat i l’autonomia.

Projectes


Afavoreix b l’adquisició de les competències bàsiques atès que:

  • Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.
  • Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous c coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
  • Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
  • Incentiva processos d’investigació que suposen cer car, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses,  formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
  • Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
  • S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió  en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

Tallers/Ambients


Els tallers són entorns rics amb propostes diverses que estimulen el desenvolupament global dels infants. Ofereixen situacions d’aprenentatge en les quals el joc és l’activitat principal. Les activitats que es proposen als tallers possibiliten experiències diverses dirigides al desenvolupament de determinades capacitats dels infants.  En els tallers els nens i nenes  aprenen mitjançant el contacte amb els objectes, a través de la manipulació, l’exploració i el descobriment.