Normes i funcionament

LES NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE

Les Normes de Funcionament del Centre (NOFC) són l’instrument de l’escola per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu. Tenen com a objectiu l’èxit educatiu de l’alumnat.

Formen part de les NOFC:

  • L’estructura organitzativa de govern i de coordinació.
  • L’estructura d’organització pedagògica.
  • Els criteris i mecanismes de col·laboració i participació de la comunitat
  • El Projecte de Convivència.
  • Altres aspectes del funcionament de l’escola.
  • L’aprovació, revisió i actualització de les NOFC.

El director impulsa l’elaboració de les NOFC, amb la participació del claustre, i de les successives adequacions d’acord amb les necessitats del PEC; les aprova (amb la consulta prèvia preceptiva del consell escolar), i vetlla perquè s’apliquin.

NOFC