Trets d’identitat

Centre d’educació públic que facilita els recursos i les eines necessàries per a l’assoliment de les competències bàsiques precises per a l’adquisició dels aprenentatges i el desenvolupament personal i social.

Creiem que la nostra manera de treballar ha de ser:

 • Activa: que potenciï la iniciativa i la creativitat de l’alumne.
 • Personalitzada: tenint en compte les necessitats de cada alumne.
 • Investigadora: que permet a l’alumne mitjançant l’observació, l’experimentació i la reflexió, construir el seu propi aprenentatge.
 • Significativa: que incorpori en els processos d’aprenentatge els coneixements que l’alumne va consolidant.
 • Globalitzadora: que desenvolupi en l’alumne la capacitat d’aplicar els aprenentatges en diverses situacions i contextos.
 • Sostenible: que vetlli pel respecte als recursos naturals del planeta i promogui l’ecologia, el reciclatge i el consum responsable.

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU:

 • L’escola és participativa, familiar i comunitària.
 • Fomentem el respecte per tots els membres de la comunitat educativa.
 • Promovem el desenvolupament personal i l’autonomia dels alumnes per tal que assoleixin les competències necessàries per tal d’esdevenir ciutadans responsables, actius i compromesos amb la societat.
 • Fem èmfasi en l’atenció de la diversitat de l’alumnat, l’atenció individualitzada, en la prevenció de les dificultats d’aprenentatge, així com en el treball de la gestió de les emocions.
 • Potenciem les habilitats lingüístiques, científiques, artístiques, socials i participatives de l’alumnat, oferint nous entorns d’aprenentatge per tal d’afavorir l’èxit acadèmic i una bona integració social.
 • Obertura i interacció amb l’entorn per esdevenir una Comunitat d’Aprenentatge.

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS:

 • Acompanyar als infants en el seu procés de creixement, respectant el seus processos fent aprenentatge amb les vivències i experiències que sorgeixen.
 • Viure la diversitat com una riquesa i font de relacions entre nosaltres.
 • Fomentar l’equilibri entre la pedagogia de les emocions i l’aprenentatge.
 • Potenciar l’educació on els alumnes es fan preguntes, volen aprendre i desenvolupen competències per l’ara i el futur.
 • Fomentar l’educació artística des de la vessant creativa i emocional

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA:

 • Els mestres ens organitzem amb comissions de treball i fomentem també espais d’intercanvi i reflexió pedagògica. A la comissió de Festes també hi participen els alumnes.
 • Organització que afavoreixi una metodologia més globalitzada i competencial.
 • Desdoblaments i treball en grups reduïts
 • Tallers intercicles
 • Racons dins de l’aula des de P3 fins a 6è