Salut

MESURES COVID

Consulta les mesures adoptades per l’escola davant la situació COVID al Pla d’Obertura de Centre.
MALALTIES

I

MEDICAMENTS

Administració de medicaments

Cal que les famílies organitzin l’horari per a l’administració de medicines als seus fills de manera que no coincideixi amb les hores de permanència al centre.

En els casos que això no sigui possible, per administrar medicaments als alumnes cal que els pares o tutor legal aportin una recepta o informe del metge on consti el nom de l’alumne, la pauta (on s’expliqui detalladament la manera d’administrar-lo) i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu a administrar a l’infant la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu. Si no es segueix aquest protocol que marca la normativa no s’administrarà cap medicament.

En cap cas es donarà a l’alumnat una primera dosi de medicament, per evitar problemes de reaccions al·lèrgiques que no es poden preveure o que no vinguin autoritzades com explica l’apartat anterior.

És convenient que sigui comunicat als tutors aquells alumnes que tinguin alguna problemàtica en concret (intoleràncies alimentàries, al·lèrgies, asma, epilèpsia…). Si s’escau adjunteu certificat mèdic o similar. També cal comunicar diligentment les malalties i paràsits que puguin ser contagiosos pels altres nens.

Actuació de l’Escola en cas de lesió d’un alumne/a

En el cas que un alumne/a durant l’activitat escolar, extraescolar o complementària prengui mal, el centre actuarà de la manera prevista en la resolució 19/06/2012 d’acord amb les instruccions d’inici de curs i en allò que estableix les NOFC de l’escola.

En el cas que l’alumne/a prengui mal, el professor o persona responsable de l’activitat, intervindrà per atendre’l amb els mitjans que es disposa (farmaciola de l’escola). En cas que l’atenció sigui urgent, es trucarà al servei d’urgències mèdiques (061) i es comunicarà l’actuació als pares. En cas que es consideri necessària una atenció mèdica menys urgent, es comunicarà a algun membre de l’equip directiu, qui estendrà la petició de prestació perquè l’alumne pugui ser atès al centre mèdic corresponent; simultàniament es comunicarà a la família perquè acompanyi l’alumne/a.

Documents:

Full d’administració de medicaments

AL·LÈRGIES És molt important que les al·lèrgies que poden afectar a la normalitat del dia a dia de l’infant siguin notificades a principi de curs.

Documents:

Full de comunicats d’al·lèrgies

 

PARÀSITS

Cal que des de casa hi hagi un control rutinari dels possibles paràsits tant freqüents en els nens i nenes.