Normativa General

L’existència de normes de funcionament general és necessària en qualsevol col·lectiu i més encara en una escola, on també esdevé un element educatiu cabdal.

A principi de cada curs fem arribar a les famílies el Recull Informatiu on es pot trobar tota la informació rellevant respecte al curs vigent.

PUNTUALITAT

La puntualitat és un hàbit que té molta importància i en el qual la col·laboració de la família és imprescindible.

RECORDEU que aquest curs les entrades i sortides són escalonades. Tota la informació detallada es troba al Recull informatiu.

ENTRADES I SORTIDES

Els alumnes entren i surten per la porta principal assignada al seu nivell. Els acompanyants no poden entrar a les classes o circular pels passadissos en horari lectiu. Qualsevol avís s’haurà de notificar per escrit a través de l’agenda de l’alumne.

ABSÈNCIES I RETARDS

Si és possible es notificaran per endavant al tutor/a i sempre caldrà justificar-les per escrit a través de l’agenda. Es pot informar al/a la mestre tutor/a a través del seu correu corporatiu.

ENTREVISTES

Les entrevistes amb el tutor/a corresponen es podran concertar a través d’una nota escrita a l’agenda. Els mestres tenen dins l’horari escolar unes hores assignades per a fer les entrevistes. Es demana que les famílies s’ajustin al màxim a aquesta disponibilitat. 

Aquest curs, en la majoria del possible es faran de manera telemàtica

SORTIDES ESCOLARS

Formen part de la Programació General del Curs i és imprescindible la presentació de l’autorització corresponent degudament signada.

En les activitats acadèmiques realitzades fora de l’escola és vigent la mateixa normativa que regeix l’activitat del centre.

SANITAT I HIGIENE

Mantenir una acurada neteja personal forma part del respecte envers un mateix i els altres.

Cal comunicar qualsevol problema de tipus mèdic. En el cas de malalties contagioses cal portar l’alta mèdica.

En casos excepcionals el professorat podrà administrar els medicaments sempre i quan és segueixin les pautes indicades en el dossier d’inici de curs.

Els nens/ es que tinguin polls, llemenes o altres paràsits o han de comunicar diligentment al tutor/a i aplicar les mesures asèptiques pertinents.

Consulteu també la normativa respecte aquest any al Recull Informatiu.

MATERIAL I JOGUINES

A l’escola només s’han de portar objectes d’ús escolar.

No és permès portar joguines, mòbils, MP3, aparells electrònics, diners o d’altres objectes de valor dels quals no ens en podríem fer responsables en cas de pèrdua, desperfecte o mal ús.

VESTUARI

El xandall de l’escola per l’Educació Física i les sortides. Tota la roba ha d’estar degudament marcada.

DEURES I FEINES A CASA

És important dedicar una estona diària a repassar allò que es va fent a classe, acabar alguna tasca iniciada a l’escola o fer petits exercicis que reforcin el que s’ha treballat.

AGENDA (cicles mitjà i superior)

Caldrà dur-la diàriament i serà el mitjà de comunicació entre l’escola i la família. Totes les incidències i comunicacions (retards, absències…)

S’hauran d’anotar a l’agenda. També s’hi anotaran els deures i encàrrecs que es facin des de l’escola.

NORMES DE CONVIVÈNCIA

Per aconseguir una bona convivència cal tenir una actitud de RESPECTE envers un mateix, els companys, professorat i personal del Centre. Aquesta actitud de respecte s’ha de mantenir tant a l’aula com en la pràctica de l’esport, en el joc i en les sortides.

L’estudi és un dret i un deure de tots els alumnes. Ser responsables, tenir una actitud correcte a classe, mantenir l’atenció, respectar el torn de paraula i participar en les activitats, facilita un bon ambient de treball i millora el rendiment escolar.

El respecte als altres implica també el respecte al seu treball. Per això és necessari desplaçar-se correctament per l’escola, sense córrer ni fer soroll o crits.

Cal tenir cura de les instal·lacions, les dependències de l’escola (aules, lavabos, menjador…), el mobiliari, i el material comú o personal, vetllant per la seva neteja i conservació.