NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) són una eina que serveix per regular la vida interna del centre i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa, concretant les pautes que obliguin a tots els qui d’una manera o una altra participin en l’acció educativa i, garanteixin al mateix temps, els drets que la legislació vigent els atorgui. A més a més, estructura els aspectes funcionals, pedagògics i administratius del centre i també ha d’harmonitzar les postures de tots els sectors que hi tenen incidència.

 

Normes d’Organització i Funcionament del Centre