Consell escolar

El consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la Comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius.

Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament per a centres públics a l’article 148 de la Llei d’educació.

Corresponen al consell escolar les funcions següents (LEC, Art. 148.3):
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

(Article 46 DAC): A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al
compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el
marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern
unipersonals i col·legiats d’acord amb l’article 144.4 de la Llei d’educació.

 

Membres del Consell Escolar

Presidenta: Tània Vera
Secretari: Albert Jiménez

Representants del Sector Mestres

Marta Colomer
Montserrat Cucurull
Josefa Galera
Anna Llistosella
Eva Pachón
Montgrony Perarnau

Representants de Famílies

Georgina Balaguer
Irene Burriel
Eva Gutiérrez
Mar Martin-Gil
Cristina Momblona

Representant del sector PAS

Esther Larios

Representant de l’AMPA

Cristina Vilardell

Representant de l’Ajuntament

Maria Villegas