Programa Cultura Emprenedora (CUEME)

El programa

Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE) fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària.

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat.

Caràcter innovador i arrelat al context local

La metodologia educativa és el treball per projectes.

Reforça valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat i constitueix una eina d’inclusió social.

La cooperativa centra l’activitat empresarial en la persona i no en el capital, es gestiona de manera democràtica i participativa i dóna part dels beneficis a projectes socials.

La participació dels ajuntaments i ens locals és cabdal en el projecte perquè facilita la relació de les escoles amb l’entorn i promou la implicació dels agents locals en la dinàmica quotidiana de les cooperatives. Els serveis de promoció econòmica i educació municipals actuen com a dinamitzadors i coordinadors del projecte posant els seus recursos al servei de l’esperit emprenedor de l’alumnat.

L’esperit emprenedor

L’esperit emprenedor és l’habilitat de les persones per transformar les idees en actes. La creativitat, la iniciativa, la innovació i l’assumpció de riscos, així com amb l’habilitat per planificar i gestionar projectes amb el fi d’aconseguir objectius, en són les seves principals característiques.

La seva promoció esdevé cabdal en el context d’una societat del coneixement, perquè augmenta la relació entre el sistema educatiu i el productiu, incrementa la qualitat del treball, afavoreix la millora dels resultats educatius i promou l’adquisició d’un conjunt de capacitats, habilitats i valors útils que capaciten les persones a gestionar adequadament els seus projectes professionals i vitals.

La cultura emprenedora aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè aporta un model de gestió democràtica i participativa i reforça un vessant de responsabilitat social.

L’actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic situa l’esperit emprenedor com a una de les vuit competències clau que s’ha d’integrar en el currículum per ésser assolida al final de l’ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.

El programa de Cultura emprenedora està destinat als alumnes de cicle superior d’educació primària, amb la voluntat de consolidar aprenentatges en una etapa en la qual els nens i nenes evolucionen progressivament cap a l’autonomia, l’autoconcepte i la seva inclusió en grups.

Foment de les competències clau

La competència és la capacitat que tenen les persones per posar en pràctica de forma integrada i ordenada els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per adaptar-se a la diversitat de contextos i situacions que planteja la societat actual.

A més, suposa una combinació d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions, i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç i que les persones puguin aconseguir el seu ple desenvolupament personal, social i professional.

Vuit són en total les competències clau segons uns coneixements, destreses i actituds que es consideren necessaris per a totes les persones en la societat del coneixement:

  1. Competència en comunicació lingüística
  2. Competència matemàtica
  3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  4. Competència digital i en el tractament de la informació
  5. Competència social i ciutadana
  6. Competència cultural i artística
  7. Competència per aprendre a aprendre
  8. Competència en autonomia i iniciativa
  1. Cultura emprenedora a l’escola treballa totes les competències educatives clau de manera transversal a partir de la competència en autonomia i iniciativa personal
  2. La Diputació de Barcelona dissenya actuacions municipals de reforç de les competències clau i de motivació pel coneixement i els aprenentatges de tota la població. Els projectes que fomenta en aquest àmbit, vinculen els centres educatius amb metodologies innovadores a partir de col·laboracions amb els recursos i els agents del territori.