Atenció a la diversitat

L’atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat del centre està plantejada des d’una perspectiva global i per tant forma part de les actuacions prioritàries de l’escola.

A l’ Escola Carles Buïgas entenem els suports escolars com a totes aquelles mesures que articula el centre per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes (organitzatives, metodològiques, curriculars…) que permetin el desenvolupament global de tots els alumnes i el millor grau d’assoliment de les Competències Bàsiques.

Els recursos personals del centre per atendre les necessitats educatives específiques de suport dels alumnes són:

 • Els Mestres tutors
 • Els Mestres especialistes (anglès, música, educació física)
 • Els Mestres de Pedagogia Terapèutica (PT)
 • Mestres de reforç (educació infantil)
 • Serveis educatius:
  • EAP: Psicopedagog i Treballador Social
  • Logopeda (CREDAV)
   • Altres:
     • DAPSI, CSMIJ, EAIA….
     • Serveis privats psicopedagògics.

El suport específic dels professionals de Pedagogia Terapèutica del centre es considera, per tant, un recurs més per atendre les necessitats educatives específiques dels alumnes.

L’atenció educativa dels mestres de PT de l’Escola Carles Buïgas, està adreçada a l’alumnat amb més necessitats de suport (prioritzant els alumnes que presenten més barreres a l’aprenentatge i la participació del centre). També han de donar suport al professorat en la planificació i concreció dels continguts, metodologia i avaluació més adients en cada cas.

L’atenció als alumnes per part de les mestres de Pedagogia terapèutica es duu a terme:

  • en grup reduït fora de l’aula ordinària.
  • atenció individual fora de l’aula ordinària.
  • dins l’aula ordinària, conjuntament amb la tutora, per tal d’oferir a aquest alumnat oportunitats de participar en els entorns i activitats el més normalitzats possible (racons, tallers, projectes…).