Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El Projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar, que ha de formalitzar i concretar les seves intencions i actuacions, dotant-la d’una identitat diferenciada i planejant aquells valors i principis que assumeix aquesta comunitat.

La comunitat educativa de l’ESCOLA CALDERÓN pretenem:

 • Gaudir d’un bon clima relacional i enfortir la relació família-escola per avançar com a comunitat educativa cohesionada.
 • Formar futurs ciutadans democràtics, arrelats al seu territori i universals, solidaris i compromesos.
 • Educar persones conscients, responsables i creadores en tots els aspectes humans, tant físics com emocionals i racionals.
 • Apostar per millorar els resultats d’aprenentatge del’alumnat a partir de la millora de l’atenció personal, el respecte als diferents ritmes d’aprenentatge i la possibilitat de diversitat d’agrupaments segons les tasques.
 • Educar persones “sanes”, equilibrades, respectuoses, capaces d’estimar, de treballar autònomament i en col·laboració amb els altres. Persones amb capacitat per ser felices i fer feliços als altres.

A l’escola Calderón volem aconseguir:

 • Coherència educativa: línia d’escola en tots els nivells de desenvolupament (coneixements, habilitats i valors). Per això volem recopilar, ordenar i escriure tot el referent als aprenentatges de les diferents àrees i als criteris respectius d’avaluació. Sistematitzar i consensuar-los tots, amb la voluntat de complir-los i fer-los complir.
 • Millora constant del rendiment acadèmic, tot respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Compromís amb el medi ambient fent a l’escola un hort, reciclatge i recollida selectiva.
 • Creació de nous entorns d’aprenentatge utilitzant les TIC per afavorir l’èxit acadèmic.
 • Compromís amb la llengua i cultura del país treballant les tradicions pròpies i garantint el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.
 • Rendibilització de l’escola com a espai educatiu.
 • Treure el màxim profit dels recursos que l’administració ofereix als centres educatius.
 • Potenciar el treball tutorial (acollida, tutoria individual i grupal…) per afavorir la gestió emocional.
 • Ser una escola que evoluciona i millora perquè aprofita les oportunitats derivades de l’augment de la comunitat educativa quant a la incorporació de nous professionals amb noves idees i nous espais.
 • Potenciació de la creativitat i el gust per l’art, la cultura i les seves diverses manifestacions.

Entra a veure la presentació de la nostra escola en vídeo

Video escola Calderón