Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director del centre públic o la persona titular del centre privat concertat.

ÈXIT EDUCATIU, UN OBJECTIU I UNA RESPONSABILITAT DE TOTS!

 

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR (constituit el 15 octubre de 2016)

Francesca Boluda    Directora

Josefina Rubiales    Cap d’estudis

J. Antonio Moscoso    Secretari

Esmeralda Núñez    Representant de l’Ajuntament

Salomé Pla    Representant sector mestres

Mercè Margalef    Representant sector mestres

Jordi Tomàs    Representant sector mestre

Josep Pino   Representant sector professors

Oscar Curulla   Representant sector alumnes i pares d’alumnes

Miguel Angel Fernández   Representant sector alumnes i pares d’alumnes

Mª del Valle Gómez   Representant sector alumnes i pares d’alumnes

Rafael Aguilera    Representant AMPA

Pilar Cantera    Representant sector PAS