Projectes

Els objectius del nostre Projecte Educatiu són els següents:

  • Assolir la millora dels resultats acadèmics i personals de tot l’alumnat d’acord amb els principis d’excel·lència i equitat
  • Promoure la participació i implicació de la comunitat educativa (famílies, mestres, personal no docent) internament i externament.
  • Aconseguir un model pedagògic que s’identifiqui com a model de qualitat basat en:

La manipulació i experimentació

L’aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge competencial

La inclusió

  • Garantir el desenvolupament de les habilitats cognitives dels alumnes ajudant-los a millorar la seva capacitat reflexiva per tal de créixer a nivell afectiu i progressar en els aprenentatges.

 

Per assolir els  objectius del projecte educatiu l’escola duu a terme els següents PROJECTES:

BIBLIOTECA Setmanalment tot l’alumnat passa per la Biblioteca on es fan diferents activitats dirigides a incentivar el gust per la lectura, a formar als alumnes com a usuaris d’aquest servei i a donar recursos i estratègies per  a la cerca d’informació. També es fa préstec de llibres a través del programa épergam. Biblioteca oberta en horari extraescolar dimarts, dimecres i dijous.

CONEIX LA NOSTRA BIBLIOTECA

ESCOLTA’M La base d’aquest projecte se centra en desenvolupar actituds positives en els nens/es a través d’una vinculació afectiva amb el tutor i que els permetin desenvolupar-se de manera òptima tant a nivell afectiu com a nivell d’aprenentatges. Treball d’emocions.
APRENENTATGEI SERVEI Els alumnes de 6è són padrins de lectura dels nens i nenes de P5; els alumnes de Cicle Inicial fan lectura amb  els avis dels casals de la població; els alumnes de  P4 cuiden l’hort amb els alumnes de l’escola Iris; els exalumnes de l’escola ajuden a Educació Infantil i Cicle Inicial.
LLENGUA ESTRANGERA S’inicia l’aprenentatge de l’ànglès des de P3. Al Cicle Inicial es vehicula una part de l’àrea d’Educació Física. Al cicle Mitjà i Superior es realitza una sessió setmanal amb grups reduïts per treballar l’expressió oral. L’Educació Visual i Plàstica es vehicula en anglès des de P3.
FILOSOFIA 3/18 Es tracta d’un projecte que s’aplica des dels 3 anys fins als 18 i que pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels alumnes, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi i a millorar la seva capacitat reflexiva.
IMPULS A LA
LECTURA
Potenciar la lectura sistemàtica per assolir la competència comunicativa lingüística incorporant estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.
APRENENTATGE COOPERATIU El treball cooperatiu té la seva base en aquella situació d’aprenentatge en la què els objectius dels participants estan estretament vinculats, de tal manera que cadascun d’ells “només pot assolir els seus objectius si  els demés poden assolir els seus”. Es considera treball cooperatiu quan es donen els següents elements:

  • Interacció cara a cara
  • Interdependència positiva
  • Desenvolupament de habilitats personals
  • Exigència individual
  • Reflexió sobre el funcionament del grup

Es comença a treballar amb aquesta metodologia des de P3 fins a 6è, per aquest motiu les taules dels alumnes a les aules estan distribuïdes per seure en grup.

PLA TAC Ús de les tecnologies dins l’aula: PDI, ordinadors,portàtils, IPADS, robòtica…
PROJECTES Treball per projectes per desenvolupar la part manipulativa, experiencial i crítica dels aprenentatges.
GRUPS INTERACTIUS De matemàtiques i llengua catalana. Aquesta metodologia ajuda a desenvolupar les competències dels diferents àmbits que treballa i fomenta la participació de les famílies a l’escola.