NOFC

Entenem les normes d’organització i funcionament de centre com el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la programació anual.

Document Normes d’organització i funcionament