PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

El Projecte Lingüístic de Centre és un document que forma part del projecte educatiu del centre ( d’acord amb l’article 14 de la Llei d’educació). Regula l’ús de la llengua en els diferents àmbits, potencia la no-discriminació per raons de sexe, raça, ideologia i condició i és una eina de cohesió per a totes les persones membres de la comunitat educativa.

L’elaboració del Projecte Lingüístic de Centre, parteix d’una reflexió interna del centre, recull les decisions preses a partir de l’anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües per tal de donar coherència a la manera d’adquirir-les.

Exposem en aquesta pàgina un resum del Projecte Lingüístic de Centre (Document sencer)

 • La nostra escola treballa per projectes on s’inclouen les àrees de medi, matemàtiques, llengua catalana i castellana. És per això, que les dues llengües es treballen de forma integrada fent transferències de les estructures lingüístiques comunes d’una a l’altra.Per tal d’optimitzar els horaris s’evitaran les repeticions d’objectius i conceptes que són comuns a les tres llengües.En les programacions d’àrea de tota la Primària es tindran molt en compte aquests criteris.

  Per ajudar al desenvolupament i adquisició de la competència lingüística comunicativa i audiovisual serà de capital importància l’ús de les TAC en totes les àrees. La utilització de la Tecnologies de la informació, l’aprenentatge i el coneixement (TIC, TAC) responen al desenvolupament de la societat del coneixement. Les TIC i TAC tenen una implicació molt directa en l’ús de la llengua com a vehicle de comunicació i convivència. S’utilitzaran les TAC per organitzar, aplicar ,presentar la informació en diferents formats, per llegir i escriure de manera individual i col·lectiva, per comunicar-se, fer exposicions i facilitar que el procés de lectura i escriptura esdevingui més col·laboratiu i atractiu

  Hi ha un protocol de centre on es recullen les indicacions més rellevants i consensuades per treballar les diferents dimensions de l’àmbit lingüístic.

 • El centre imparteix l’anglès com a llengua estrangera des de P3 i disposa del professorat amb la especialitat, la titulació i els coneixements adients per impartir aquesta llengua
 • A l’inici de curs es confeccionarà l’horari general de les activitats del centre i de l’alumnat, optimitzant l’horari dels mestres per tal d’atendre convenientment les necessitats i responsabilitats que es deriven del PEC i dels altres projectes d’escola. Es tindrà present:Distribució del professorat de cada nivell, atenent a la seva capacitat lingüística.Distribució horària de les llengües presents al centre, d’acord amb el PLC
  • Tractament de les llengües acordat al PLC
  • Previsió en els horaris del professorat, d’acord amb la normativa vigent, de possibles assistències a cursos i seminaris sobre llengües
  • A l’hora de completar l’horari lectiu dels mestres, es prioritzarà el suport escolar personalitzat (SEP) i els grups interactius.
 • La llengua catalana s’utilitza en totes les activitats del centre i en les relacions externes amb la comunitat educativa i l’administració.
 • El personal de l’escola s’adreçarà a les famílies en llengua catalana. El desconeixement del català per part d’algunes famílies no ha de suposar que quedin excloses de les activitats del centre, però tampoc no ha de comportar una renúncia a l’ús de la llengua catalana. Per tant:
  • En entrevistes o reunions amb les famílies es podrà optar pel castellà o alguna altra llengua comuna als interlocutors si la família no entén el català.
  • En presentacions públiques, reunions d’inici/final de curs, jornades de portes obertes… on pot haver-hi assistents que no coneguin el català, es farà la presentació en català i s’oferirà a les famílies disposar d’un temps per poder fer preguntes o aclariments en castellà.
 • El  Projecte Lingüístic està divulgat en el sí del Consell Escolar perquè es faci extensiu a tota la Comunitat Educativa.