NOFC. Normes d’Organització i Funcionament de Centre

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) són un conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el PEC i en  la Programació General Anual (document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre, les actuacions concretes per a cada curs).

Les NOFC regulen aspectes en relació a:

  • els òrgans unipersonals i col·legiats
  • l’alumnat, el professorat, el PAS
  • l’organització de les activitats del centre
  • el recinte escolar
  • el suport burocràtic

Consulta aquí les nostres NOFC: NOFC_