PROJECTE EDUCATIU

Identitat i caràcter propi d’escola pública de la xarxa d’escoles de Catalunya

L’escola Mas i Perera  forma part de la xarxa d’escoles públiques de Catalunya, per tant és una escola del Servei Educatiu de Catalunya (SEC),  i segons l’article 93 de la LEC es defineix com a: inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, d’acord amb els principis de : qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i professionalitat dels docents, d’avaluació i retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca d’excel·lència, de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

Els propis trets d’identitat:

 ENTENEM L’ESCOLA  com un espai de convivència i de formació, on nens i nenes, mestres, pares i mares, monitoratge i personal no docent treballem conjuntament :

-Per una escola catalana, pública i de qualitat.

-Des de la col·laboració i cooperació.

FOMENTEM:

L’educació des de les capacitats: intel·lectuals, físiques, artístiques i socials.

L’arrelament cultural al nostre país:

Llengua, geografia, història, cultura i costums de la notra vila i de Catalunya.

L’educació en els valors i la convivència:

L’educació en els valors : diàleg, comunicació, respecte, tolerància, responsabilitat, interès, cooperació, solidaritat i esforç.

L’autonomia personal i l’aprenentatge cooperatiu.

La participació activa de l’alumnat

Compromís amb el progrés personal i amb la comunitat educativa.

Les ciències:

El respecte i l’educació mediambiental.

L’experimentació i l’observació

La creativitat

La creativitat des de tots els àmbits.

 ENS PROPOSEM

Que l’alumnat:

Progressi  segons les seves possibilitats i valori l’esforç per millorar les seves competències.

-Conegui i estimi la cultura catalana però també les altres cultures presents a l’escola.

-Sigui respectuós, exigent i responsable en el seu progrés com a persona i en el progrés en aprenentatges.

-Adquireixi un bon domini de llenguatge i aprengui a pensar de manera crítica i creativa.

-Creixi en la responsabilitat del respecte al mediambient, i en un entorn escolar sostenible.

-Sigui un usuari actiu i responsable en l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Que cadascun dels membres de la comunitat educativa :

-Senti el projecte de l’escola com a propi.

-Es senti reconegut com a membre actiu i faci  aportacions des de les seves possibilitats i capacitats

-Sigui acollit i a la vegada acollidor.

En definitiva ens  proposem crear un entorn on tots els que formem part d’aquesta comunitat hi trobem la manera de millorar.

 

COM HO CONCRETEM:

S’han establert als llarg de la història de l’escola uns eixos tranversals

– Les festes populars catalanes i el calendari cultural i festiu de les cultures amb més presència  a l’escola.

-Les sortides i les colònies a la natura.

-L’educació mediambiental i les ciències.

-La biblioteca.

-L’aprenentatge cooperatiu.

-La participació: assemblees de classe, càrrecs, masinotícies, col·laboracions amb l’escola ….

-Atenció a la diversitat i la inclusió de tot l’alumnat.

-El treball en equip.

-Presència activa de les famílies