Preinscripció i matrícula

preinscripcio-titol

DATES DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

29 de març al 9 d’abril de 2019

HORARI D’ATENCIÓ:

  • De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h i de 15:00 a 16:30h

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR:

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Full d’empadronament de l’infant, si es cau.
  • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare, tutor/a i del nen/a si en té.
  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia de la documentació  acreditativa de les circumstàncies al·legades (família monoparental/nombrosa, discapacitat, proximitat per lloc de treball del pare/mare), si es cau.

MATRICULA

  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.
  • Dues fotografies mida carnet.
  • Fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.

PER MÉS INFORMACIÓ:

    Departament d’ Ensenyament