Transport Escolar

L’escola Guillem de Montgrí disposa de servei de transport, ofert pel Consell Comarcal del Baix Empordà. El transport recull els alumnes dels pobles de Gualta, Fontanilles i Serra de Daró.  El reglament de transport escolar és el següent:

 • És imprescindible portar el carnet per a la utilització del transport.
 • El carnet és personal i intransferible.
 • No presentar el carnet a requeriment del monitor acompanyant, pot comportar la pèrdua provisional del dret al transport.
 • Cas de pèrdua del carnet, s’haurà de renovar a les oficines del Consell Comarcal del Baix Empordà.
 • S’ha de respectar puntualment l’horari de sortida dels autobusos.
 • Cal pujar i baixar de l’autocar en ordre i seguint les indicacions de l’acompanyant.
 • Durant el trajecte, cada alumne seurà al seu seient. Queda prohibit aixecar-se amb l’autobús en marxa.
 • Per a més seguretat es posarà atenció durant l’espera a la parada .
 • En cas que anticipadament es sàpiga una absència es comunicarà a l’acompanyant.
 • En cas que un alumne, de forma sistemàtica, no tingui intenció d’utilitzar el servei de transport en dies concrets, ho comunicar a l’acompanyant .
 • Els alumnes han de respectar el vehicle. En cas de desperfectes se’n farà càrrec la família.
 • No es permetrà ni menjar, ni beure dins l’autocar.
 • Els alumnes han de respectar les indicacions de l’acompanyant com a responsable de la seguretat del trajecte i del comportament i actitud cívica de l’alumnat.
 • Queda prohibit parlar amb el xòfer durant el trajecte.
 • Abans de baixar de l’autobús, es vigilarà de no deixar objectes, material escolar o brossa.
 • Els usuaris del transport escolar hauran de pujar i baixar en la parada assignada. Si es vol sol·licitar un canvi de parada els pares faran la sol·licitud, per escrit, al Consell Escolar.
 • El Consell Comarcal i la Direcció del Centre podran privar del dret d’utilització del transport el nombre de dies que ho estimin convenient als alumnes que n’incompleixin la normativa.