Projecte Educatiu

TRETS D’IDENTITAT

 1. L’educació té com a fita primordial la formació integral dels alumnes.
 2. Entenem l’escola com  una comunitat educativa dinàmica en la que hi participen tots els seus membres respectant la seva pluralitat.
 3. Vetllem perquè tot l’alumnat assoleixi les CCBB respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.
 4. Tractem especialment la música com un element enriquidor de comunicació i de coneixement de les diferents cultures.
 5. Promovem els hàbits de salut i higiene mitjançant l’activitat física i els hàbits  saludables.
 6. Som una escola oberta al barri i integrada amb l’entorn.
 7. Treballem per afavorir una actitud investigadora mitjançant un treball cooperatiu i competencial.
 8. Col·laborem amb les institucions, entitats i associacions que participen en el procés educatiu dels alumnes.
 9. Afavorim l’educació a temps complet, amb el Projecte Integral per a l’Èxit Educatiu (PIEE)  garantint una alimentació saludable i unes activitats extralectives de tarda per a tot l’alumnat amb la nostra supervisió i seguiment .

PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU

 1. Volem que l’alumnat que surt de la nostra escola sigui una persona competent, capaç d’utilitzar els aprenentatges i habilitats de manera transversal en diferents situacions.  Això implica l’assoliment d’un bon nivell de comprensió, de reflexió i un esperit crític tenint en compte la dimensió social de cada situació.
 2. Potenciem un aprenentatge que resulti significatiu per a l’alumnat, que sigui útil, actiu i motivador i s’adeqüi a la individualitat de cadascú.
 3. El respecte mutu, el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat són les bases del nostre model d’escola.
 4. Donem importància a la observació directa i fomentem la curiositat.
 5. Propiciem la flexiblitat a les aules per afavorir el treball en grup i el respecte a les individualitats amb la intervenció de dos docents a l’aula.
 6. Plantegem diferents situacions d’aprenentatge per afavorir la cohesió del grup i la integració de l’alumnat nouvingut
 7. Acompanyem l’alumnat durant tot el seu horari escolar, no només durant les hores lectives

OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

 1. Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials per aprendre a conviure en societat, com ara l’estabilitat i l’autoestima, l’esperit crític, i una actitud activa i participativa.
 2. Facilitar que l’alumnat adquireixi autonomia personal. Fomentar la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica.
 3. Afavorir el principi d’igualtat d’oportunitats en educació adoptant mesures que equilibrin les desigualtats que determinats alumnes pateixen.
 4. Potenciar i afavorir el desenvolupament i l’expressió dels sentit artístic, la creativitat i l’expressió de les emocions.
 5. Valorar la importància d’una alimentació saludable i equilibrada des del menjador escolar compartint taula i dinar amb els mestres.
 6. Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social amb la participació de tot l’alumnat en activitats extralectives esportives

CRITERIS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

 • Intervenció de dos docents a l’aula.
 • Figura del cotutor/a a cada curs.
 • Atenció a la diversitat, NEE i alumnat nouvingut dins de l’aula ordinària.
 • Grups flexibles d’expressió escrita, càlcul mental i resolució de problemes matemàtics.
 • Treball per tallers en grups heterogenis a Educació Infantil i Cicle Inicial.
 • 30 minuts de lectura diària a primera hora del matí.
 • Franja horària del matí pel treball competencial de les diferents àrees.
 • Franja horària després de l’esbarjo dedicada a les especialitats.
 • Flexibilitat en l’atenció a l’alumnat dins de cada cicle.
 • Respecte dels diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Priorització dels reforços a Educació Infantil i Cicle Inicial.
 • Organització en cicles i comissions de treball.

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE

PIEE. Projecte Integral per a l’Èxit Educatiu. Assolir l’equitat social i l’èxit educatiu del nostre alumnat. Jornada compactada que permet desenvolupar el menjador educatiu amb els mestres. Activitats de tarda per a tothom amb el seguiment de l’escola

MUS-e .Treballem la inclusió social i els valors mitjançant l’expressió artística en xarxa amb els altres centres que formen part del projecte.

PCEE. Pla Català d’Esport a l’Escola. Adreçat a incrementar la participació dels alumnes en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l’adquisició d’hàbits saludables

Pla de Consum de Fruita a l’escola. Afavorim el consum de fruita a l’hora de l’esmorzar.

Cursa escolar Besòs-Maresme. Organitzem aquesta cursa en la que participen 800 alumnes de les set escoles del barri

 

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ

Treball conjunt amb l’escola Concepció Arenal.

Escola oberta a les entitats de l’entorn Cau del Besòs.

Participació i col·laboració de l’escola amb les iniciatives del teixit associactiu del barri Besòs-Maresme

Col·laboració amb la Fundació de l’Esport Escolar de Barcelona,  Fundació CET10 , Fundación Yehudi Menuhin, Caixa d’eines amb projecte de circ  i Agència de Salut Pública de Barcelona.

Participació dels alumnes en l’organització de la Cursa escolar Besòs-Maresme.

Mitjançant un conveni de col·laboració amb el Districte de Sant Martí, alumnes de secundària de diferents instituts realitzen pràctiques a l’escola en el marc del Programa de diversificació curricular.

Patis oberts els caps de setmana.