Convivència

Des de la Comissió de Convivència desenvolupem diferents
accions per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat
educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.
Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres
nivells diferents: valors i actituds, resolució de conflictes i el
marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar
adreçades a la millora de la convivència en tres àmbits diferents,
aula, centre i entorn, en el benentès que la permeabilitat entre
aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència
d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.
Objectius
 Assegurar i garantir la participació, la implicació i el
compromís de tota la comunitat educativa.
 Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els
altres i amb el món.
 Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en
un marc de valors compartits.
 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina
bàsica en la gestió del conflicte.
 Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament
amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de
totes les persones.

PRESENTACIÓ CONVIVÈNCIA 16-17