Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Al tractar-se d’una ZER formada per quatre escoles diferents, a més a més dels Consells Escolars de cada centre, existeix un Consell Escolar de la ZER amb representats de la comunitat educativa de cadascun dels pobles que la conformen.

Composició del Consell Escolar de la ZER

 • President: José Carlos Martínez Pérez
 • Cap d’Estudis: Sergi Blanco Martínez
 • Secretaria: Victòria Pi Piqué
 • Directors de centre:
  • Rosa M. Sas i Masip
  • Victoria Pi Piqué
  • Marta Queixalòs Escoda
  • Marta Linde Mañé
 • Representants dels mestres:
  • Àngela Salsench Sabaté
  • Roser Bonfil Vernet
 • Representants dels Pares/Mares:
  • Núria Juanpere Mitjana
  • Manolo Bobes Castell
  • Núria Cabré Vernet
  • Sónia Carnago Gómez
 • Representant de l’Ajuntament:
  • Roser Blanch Ferré
  • Leila Margalef Martí
  • Josep Maria Piqué Castellnou
  • Roger Casado Bargalló

Composició del Consell Escolar de cada escola

CAPÇANES – ESCOLA SANT ISIDRE

 • Directora: Rosa M. Sas i Masip
 • Representats de mestres:
  • José Carlos Martínez Pérez
  • Leila Margalef Martí
 • Representant de pares: Núria Cabré Vernet
 • Representant de l’AMPA: Roser Bonfill Vernet
 • Representant d’Ajuntament: Roser Blanch Ferré

ELS GUIAMETS – ESCOLA SANT FELIU

 • Directora: Victòria Pi Piqué
 • Representat de mestres: Àngela Salsench Sabaté
 • Representant de pares: Núria Juanpere Mitjana
 • Representant d’Ajuntament: Leila Margalef Martí

MARÇÀ – ESCOLA  ANICET VILLAR

 • Directora: Marta Queixalós Escoda
 • Representat de mestres:
  • Roser Bonfill Vernet
  • Verònica Moliné Solé
 • Representant de pares: Manolo Bobes Castell
 • Representant de l’AMPA: Blanca Torres Segarra
 • Representant d’Ajuntament: Josep Maria Piqué Castellnou

LA SERRA D’ALMOS- ESCOLA JOSEP RIBA

 • Directora: Marta Linde Mañé
 • Representat de mestres: Dori Almirón Crespo
 • Representat de pares: Sónia Carnago Gómez
 • Representant d’Ajuntament: Roger Casadó Bargalló

.

Funcions del Consell Escolar dels centres públics

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de co-responsabilitat, convenis i altres acords de col·—col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.