Escola Verda

PROGRAMA ESCOLES VERDES

Una de les actuacions prioritàries recollides a l’Agenda 21 és la reorientació de l’educació vers el desenvolupament sostenible; proposa, en aquest sentit, que s’ajudi les escoles a dissenyar plans de treball relacionats amb el medi ambient ben integrats en els seus plans d’estudi. És en aquest marc on situem el Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya.

D’aquest programa, destaquem un doble objectiu:

  • Ajudar els centres en la seva ambientalització, és a dir, a incorporar la dimensió ambiental tant en la seva gestió com en el seu currículum.
  • Identificar, dins del conjunt del país, els centres compromesos en la pròpia millora ambiental i, per tant, en la del seu entorn.

Per iniciar aquest procés d’ambientalització, el primer pas que fa el centre és redactar el seu Pla de cohesió ambiental (o Agenda 21 de centre), on es defineixen els trets i els objectius ambientals del centre. Aquests objectius es duran a terme, al llarg dels diferents cursos escolars, mitjançant els programes d’Acció, els quals recullen les actuacions concretes de millora ambiental que el centre es compromet a realitzar durant un període de dos cursos escolars.Però, considerant que els centres no han de ser una realitat aïllada i diferent del seu entorn, aquest programa vol, també, promoure la participació del centre en projectes locals de millora ambiental. Per tant, aquests centres poden esdevenir un dels motors del programa de sostenibilitat a escala local, de l’Agenda 21 del seu municipi. Per aconseguir-ho, es promou que s’incloguin actuacions de millora ambiental local en els seus programes d’Acció.

Quan els centres hagin elaborat i aprovat el seu Pla de cohesió ambiental i portat a terme el seu primer Programa d’Acció podran sol·licitar l’atorgament del Distintiu d’Escola Verda. La valoració favorable de la feina realitzada pel centre condueix a l’atorgament del Distintiu d’Escola Verda.

Aquest Distintiu consisteix en un certificat de la Generalitat de Catalunya i una placa per col·locar en el centre.

Un cop atorgat, aquest Distintiu té una validesa de tres anys i per renovar-lo cal presentar el Programa d’Acció ja realitzat amb les actuacions valorades i el nou Programa d’Acció a desenvolupar al llarg dels tres cursos escolars següents.

Si es valora positivament l’aplicació d’aquest nou Programa d’Acció, el centre renova el seu Distintiu i la seqüència es repeteix.

Les escoles de la ZER Les Vinyes formen part del Programa Escola Verda i hem aconseguit el Distintitiu. El 3 de desembre de 2009 ens van lliurar aquest Distintiu a Barcelona. El lliurament es va fer a les quatre escoles, amb la presència de diferents components de la comunitat educativa de cadascuna. Direccions, mestres, pares, alumnes i representants d’ajuntaments, que formen part de les comissions mediambientals de cada escola, es van desplaçar a la Ciutat Comtal per rebre aquest Distintiu.

escoles verdes