Consergeria

Horari d’atenció:

Matins de Dilluns a Divendres: de 08.00h a 14.30h

Tardes de Dimarts i Dimecres: de 15.30h a 17.00h

Funcions:

 • Vigilar les instal·lacions del centre.
 • Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.
 • Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.
 • Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
 • Atendre els alumnes.
 • Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu
 • Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre.
 • Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar en l’estat, l’ús i el funcionament del centre.
 • Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que calgui, i cura del seu funcionament correcte.
 • Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions esportives i altres espais.
 • Cura i custòdia de les claus de les dependències del centre.
 • Control d’entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic, etc.).
 • Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.
 • Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat, etc.).
 • Trasllat de mobiliari i d’aparells que, per volum i/o pes, no requereixen la intervenció d’un equip especialitzat.
 • Posada en funcionament dels aparells (fotocopiadores, material audiovisual, etc.).
 • Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que es fan en el centre.
 • Utilització del fax (enviament i recepció de documents).
 • Enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material de l’activitat del centre.
 • Col·laboració en el manteniment de l’ordre dels alumnes en les entrades i sortides.
 • Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d’actuació del centre.
 • Recollida i distribució dels justificants d’absència dels alumnes i col·laboració en el control de la puntualitat i l’assistència dels alumnes.
 • Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau.
 • Primera atenció telefònica i derivació de trucades.
 • Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets, etc.).
 • Encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les seves activitats i el seu funcionament (tràmits al servei de correus, etc.).
 • Tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, en absència dels especialistes i/o encarregats.