Projecte TAC

  1. PLA  TAC – INTRODUCCIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ

El pla TAC que es presenta a continuació està realitzat partint de la diagnosi realitzada a finals del curs 2017-18 i del treball realitzat al llarg d’aquest curs i l’anterior per la comissió TAC del centre. La diagnosi de les necessitats i propostes d’actuació del pla TAC, es poden consultar en el següent document:

https://docs.google.com/document/d/15N444qbpJtN3wtLc85kwNiZY79vQZ3r8lhxcxxgWVUM/edit?usp=sharing

El professorat, sota el lideratge de l’equip directiu, és proactiu en la integració de les TAC a l’aula, sent l‘ús de les tecnologies de l’aprenentatge una línia de centre, en aquest sentit cal remarcar que el nostre centre forma part del Projecte 1×1 del departament d’educació des dels seus inicis. Conseqüentment el professorat és conscient de la importància d’utilitzar les TAC per a la millora dels resultats i l’èxit escolar i com l’ús de les TAC ens facilita la transformació dels processos d’ensenyament/aprenentatge, tot donant als alumnes un paper més actiu.

L’equip directiu és conscient de la importància de definir els objectius i els resultats acadèmics i organitzatius que es volen obtenir i acompanyar- los dels indicadors associats per a mesurar-los i vetllar per la seva concreció. Amb aquest objectiu la direcció del centre, juntament amb la comissió TAC i la comissió pedagògica, ha realitzat una planificació global de l’ús de les TAC; a fi de coordinar-ne la integració, així com el seu estat de desenvolupament i prioritats, proporcionant una visió sostenible per fases i terminis i considerant els recursos disponibles.

La comissió TAC de centre, amb implicació de l’equip directiu, vetlla pel desenvolupament del present pla TAC, així com del compliment de la planificació establerta i de resoldre les necessitats i dificultats que esdevinguin per part de la comunitat educativa a tal efecte. En aquest sentit, cal remarcar que en la revisió del pla TAC del mes de maig del curs passat, es va detectar la necessitat d’un pla de formació TAC del professorat. En conseqüència, enguany s’ha incorporat al Pla de formació del centre, una formació a tot el claustre, a fi de capacitar el professorat del centre en la utilització dels recursos TAC dels que disposa el centre: sistemes de projecció i audio, PDI, entorns virtuals d’aprenentatge (Moodle i Gsuite), programari, etc.

Complementàriament a fi de portar un registre de les actuacions planificades i de les tasques previstes en el pla TAC del centre, s’ha dissenyat un cronograma per a fer-ne el seguiment.

A més a més, cal destacar els múltiples projectes col.laboratius amb suport TIC amb d’altres centres del país o Europeus, en els que participa el centre. Com per exemple el projecte Erasmus+ (Programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en educació, formació, joventut i esport); així com els intercanvis d’estudiants amb França i Alemanya, la Xarxa de competències.

2. CANALS DIGITALS DE COMUNICACIÓ  

El centre té definits  els següents canals digitals de comunicació i el paper que realitza cadascun, segons es detalla a continuació:

Correu electrònic

El claustre, alumnat i personal PAS del centre disposen de correus corporatius de centre.

  • Correu corporatiu de l’alumnat: tots els alumnes del centre disposen del correu corporatiu personalitzat que els hi permet comunicar-se amb el seu equip docent i els companys de classe. X.alum@institutmontserratcolomer.cat
  • Correu corporatiu del tutor: el tutor del grup classe utilitza aquest correu per comunicar-se tant amb els alumnes del grup classe tutoritzat com amb les seves famílies.
  • Correu del professorat: tot el professorat del centre
  • Correu de coordinadors: tant els coordinadors de nivell com els d’informàtica, riscos laborals disposen d’un correu específic de càrrec

Per mitjà del correu corporatiu es realitzen les següents comunicacions:

  • Correus electrònics per a les famílies des del correu del centre a8061129@xtec.cat: és el canal habitual de comunicació amb les famílies. Convocatòries, festes, vagues, sortides, xerrades. Els responsables del correus variaran en funció de la temàtica: Convocatòries (coordinació nivell), Festes, sortides i xerrades (coordinació extraescolars), Vagues (direcció).

Web del centre Tots els articles publicats s’elaboren amb les aportacions de tot el claustre.

Twitter i Facebook La responsable de les xarxes socials de l’institut és Gemma Ajenjo.

  1. USOS CURRICULARS

Els usos de les TAC a l’aula inclouen projectes, activitats col.laboratives, de simulació o de producció de contingut per part de l’alumnat. És per això que l’ús de les TAC és divers i abasta des d’aplicacions instrumentals i d’exercitació (per exemple programes d’ofimàtica o activitats tipus JClic) fins a activitats de cerca, processament i presentació de la informació (per exemple webquestes). En aquest sentit cal destacar les matèries del programa MSchools que es cursen actualment al centre (Mobilitzem la informàtica – App inventor, Scratch i informàtica), on l’alumnat utilitza dispositius mòbils per fer activitats i generar continguts.

El centre, en el cas del Batxillerat, promou la possibilitat de cursar algunes matèries en la modalitat d’educació no presencial a l’Institut Obert de Catalunya.

3.1 EDUCAT 1×1

Com s’ha comentat anteriorment el centre està dotat del projecte Educat1x1, fet que implica disposar de sistemes de videoprojecció, so,  pissarres digitals interactives i connexió a Internet a les aules. Complementàriament el professorat i l’alumnat disposen d’ordinadors portàtils d’ús propi. En conseqüència el centre té definides les característiques tècniques i de programari de l’equipament personal del professorat i de l’alumnat per tal que es pugui treure partit als recursos disponibles.

3.2 COMPETÈNCIA DIGITAL

Cal tenir present que segons la normativa actual el professorat ha de ser competent per planificar i acompanyar l’alumnat en l’assoliment de la competència digital com a competència transversal, fer- ne el seguiment i avaluar-lo.

Amb aquest objectiu, la comissió pedagògica amb la col·laboració de la comissió TAC, han vetllat perquè les programacions de totes les àrees curriculars incorporin els continguts digitals per al treball per part de l’alumnat. Així com que existeixi una programació seqüenciada dels usos de les TAC interrelacionada amb el desenvolupament de les diferents competències i continguts curriculars. A més a més de la concreció i el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat com a competència bàsica transversal de forma coherent i equilibrada a través dels nivells i de les àrees i matèries.

Conseqüentment en la programació didàctica de cada matèria s’utilitzen els recursos digitals específics, de forma coordinada tant per nivells com per àmbits. Per tant tot el professorat es responsable d’estimular l’alumnat per tal que assoleixi la competència digital.

Complementàriament la comissió pedagògica del centre té formalitzats els procediments per garantir l’assoliment de la competència digital de tot l’alumnat com a competència transversal, fer- ne el seguiment i avaluar-la. Amb aquest objectiu, s’ha redactat el següent document on s’estipulen els continguts TAC a treballar per àmbits i nivells:

https://docs.google.com/document/d/1wJqa2bHqPB27lp7q5jAVz7c5qksQQnx1cr483Bi0b44/edit?usp=sharing

A més a més cal tenir present que les TAC s’utilitzen per facilitar l’aprenentatge més enllà de l’espai i l’horari de l’aula i fora de l’escola, mitjançant els entorns virtuals d’aprenentatge dels que disposa el centre: Gsuite, Moodle, llibres digitals, … conseqüentment l’alumnat utilitza els recursos TAC del centre per fer activitats i treballar de forma col.laborativa dins i fora de l’horari lectiu.

3.2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Com a línia de centre ens hem proposat utilitzar tot el potencial de les TAC per personalitzar els aprenentatges i adaptar-los a les característiques i necessitats de cada alumne/a. Amb aquest objectiu la comissió TAC del centre vetlla perquè el professorat disposi d’habilitats i estratègies per garantir la inclusió digital de tot l’alumnat a partir de les seves capacitats individuals pel que fa a accessibilitat i tecnologies de suport necessàries.

El centre té formalitzats els procediments pel que fa a la inclusió digital, i ajusta totes les actuacions i en fa el seguiment; en aquest sentit cal destacar el servei de préstec d’ordinadors portàtils del que disposa el centre. A més el centre, mitjançant latutoria, té coneixement de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, ordinador i/o d’altres dispositius equivalents).

El centre vetlla per disposar tots els ajuts tècnics que li calen per a l’alumnat amb discapacitat que les utilitza amb normalitat en tots els escenaris. Cal remarcar l’assessorament rebut al centre per part del CREDA i de l’ONCE en aquests camps.