Estructura organitzativa

Els òrgans unipersonals i col·legiats de govern, segueixen la normativa de funcionament segons el que disposa la Llei  13/1989 de 14 de setembre d’organització, procediment i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el decret 199/1996 de 12 de juny pel qual s’aprova el reglament orgànic del centres públics (ROC) que imparteixen educació secundària.

1. ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN

1.1 L’equip directiu

 • L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre i està integrat pel director, el cap d’estudis, el secretari i coordinador/a pedagògic que son els càrrecs unipersonals de govern del centre. A part d’aquests s’integraran a les reunions de l’equip directiu els càrrecs de coordinació de l’ESO i batxillerat i el coordinador/a d’activitats.
 • L’equip directiu ha de treballar de manera coordinada en el desenvolupament de les seves funcions, d’acord amb les instruccions del director i les funcions específiques legalment establertes.
 • Tots els membre de l’equip directiu cessen en les seves funcions al final del mandat o quan es produeixi el cessament de l director/a.

1.2 El/la Director/a.

Correspon al director o directora la direcció i responsabilitat de l’activitat general del centre, coordinar la gestió i vetllar per l’adequació al projecte educatiu i la programació general.

Entre les que estableix el Decret de Direcció, són funcions específiques del director/a:

 • Representar el centre i representar l’Administració educativa en el centre i fer arribar a aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa.
 • Dirigir, coordinar i liderar totes les activitats del centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar.
 • Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre.
 • Formular, amb la comunicació prèvia al claustre de professors i al consell escolar,   la proposta de nomenament i cessament a l’Administració educativa dels càrrecs de cap d’estudis i secretari entre els professors  amb destí en aquest centre.
 • Elaborar amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu del centre, la programació general, conjuntament amb l’equip directiu i vetllar per l’elaboració del projecte curricular del centre de forma adequada al currículum aprovat per la Generalitat de Catalunya.
 • Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents.
 • Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre.
 • Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions del òrgans col·legiats de govern, visar les actes i executar els acords adoptats en l’àmbit de la seva competència.
 • Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en compliment de la normativa vigent, sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar . Amb aquesta finalitat, s’ha de promoure l’agilització dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres.
 • Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i valors dels alumnes.
 • Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en l’avaluació del professorat.
 • Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del claustre de professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències.
 • Dur a terme les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les administracions educatives.
 • Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu, amb la informació prèvia al claustre de professors i al consell escolar del centre.
 • Qualsevol altra que li encomani l’Administració.
 • Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a l’institut.
 • Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació permanent del professorat.

1.3 El/la Cap d’estudis

Correspon al/la cap d’estudis planificar el seguiment i avaluació interna del centre i la seva organització i coordinació. Són funcions específiques del/la cap d’estudis:

 • Coordinar les activitats escolars reglades del  centre
 • Elaborar l’horari escolar, la distribució de grups, aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, segons els criteris aprovats pel claustre de professors.
  • Registrar i custodiar els documents relatius a l’alumnat: control d’assistència, retards, etc.
  • Substituir el director/a en el cas d’absència del mateix.
  • Coordinar la realització de les reunions d’avaluació.

1.4 Coordinador/a  pedagògic/a

Correspon al /la coordinador pedagògic/a fer la planificació, el seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es desenvolupen  en el centre així com la coordinació de les tutories i dels respectius  equips docents.

Són funcions especifiques del  coordinador pedagògic/a:

 • Coordinar l’elaboració i actualització del projecte curricular de centre (PCC) i vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes i nivells que s’imparteixen a l’institut.
 • Coordinar les accions formatives i de tutoria al llarg dels diferents cicles.
 • Coordinar l’ oferta i l’assignació de les matèries optatives que corresponen a l’ESO. Vetllar per la correcta assignació de dites matèries als alumnes de l’ESO.
 • Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels diferents ritmes d’aprenentatge i la singularitat de l’alumnat, especialment d’aquell que presenta necessitats educatives especials (NEE) i en aquest cas,  proposar les modificacions curriculars que es considerin necessàries.
 • Coordinar i impulsar la confecció i redacció dels diferents treballs de síntesi que corresponguin a cada nivell de l’ESO.
 • Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en relació amb les competències bàsiques, amb els objectius generals d’ etapa i amb els generals i terminals de cada matèria.
 • Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació de l’alumnat al llarg dels diferents cicles, etapes i nivells dels ensenyaments impartits al centre.
 • Coordinar les diferents accions tutorials incloses en el pla d’acció tutorial (PAT) amb l’Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) i amb els Serveis Socials de l’Eixample.

1.5 El/la Secretari/a

Correspon al secretari/a dur a terme la gestió de l’activitat administrativa i econòmica del centre sota la supervisió del director/a i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del personal d’administració i serveis adscrit a l’institut.

Són funcions especifiques del  secretari/a:

 • Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar actes de les reunions que es celebrin.
 • Tenir cura de les tasques administratives del centre, atenent la seva programació general i el calendari escolar concret.
 • Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut amb el vist-i-plau del director/a.
 • Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva, elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes bancaris necessaris en entitats financeres.
 • Elaborar el projecte de pressupost del centre i la corresponent  liquidació anual de despeses i ingressos.
 • Tenir cura dels expedients acadèmics dels alumnes, degudament complets i diligenciats segons la normativa vigent.
 • Ordenar l’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los.
 • Confegir i mantenir l’inventari del centre.
 • Vetllar pel manteniment i conservació del centre i les seves instal·lacions, mobiliari i equipament, d’acord amb les indicacions del director/a  i de les disposicions vigents.
 • Dur a terme la correcta adquisició de béns o contractació d’obres, de serveis, o de subministraments necessaris per l’adequat manteniment del centre d’acord amb la normativa vigent

2. ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN

El funcionament dels òrgans col·legiats de govern s’ajusta a allò que disposa la Llei 13/1989 de 14 de desembre  d’organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, en allò que no sigui regulat expressament per un altra norma específica.

Són òrgans col·legiats de govern el Consell Escolar i el Claustre de professors.

2.1 Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i de programació , seguiment i avaluació general de les activitats que es fan al centre. Les seves funcions venen regulades per la Llei orgànica 10/2002 de 23 de desembre i pel decret 317/2004 de 22 de juny pel qual es regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.

2.1.1 Composició del Consell Escolar

El  Consell  Escolar de  l’institut Fort Pius està format per  19 membres:

 • El director/a que el presideix.
 • El/la cap d’estudis.
 • El/la representant del personal d’administració i serveis.
 • El/la representant de l’Ajuntament de Barcelona.
 • 7 representants dels professors elegits pel Claustre.
 • 3 representants de l’alumnat
 • 3 representants del pares i mares de l’alumnat.
 • 1 representant de l’AMPA.
 • El secretari del centre,  que actua com a secretari del consell, amb veu i sense vot.

2.1.2 Competències del Consell Escolar

 • Nomenar els membres del consell que participaran a la comissió de selecció per a l’elecció del director/a.
 • Conèixer la proposta de nomenament de l’equip directiu.
 • Si s’escau, amb l’acord previ adoptat per  majoria  dels dos terços, proposa la revocació del nomenament del director.
 • Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització de l’activitat docent.
 • Decidir sobre l’admissió d’alumnes dins el marc de la normativa vigent.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent i al reglament de drets i deures de l’alumnat .
 • Establir les directrius per a l’elaboració del projecte educatiu de centre (PEC), aprovar-lo i avaluar el seu compliment.
 • Aprovar el reglament de règim interior del centre.
 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Avaluar i aprovar la memòria d’activitats anuals del centre.
 • Establir relacions amb altres centres o entitats amb finalitats culturals i educatives.
 • Promoure la  conservació i renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència , la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots el àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

2.1.3 Funcionament del Consell Escolar

El Consell Escolar es reunirà com a mínim un cop al trimestre, i sempre que el convoqui el seu president o bé sigui sol·licitat com a mínim per un terç dels seus membres. Preceptivament es farà una reunió a l’inici i al final de cada curs.

Els acords del Consell Escolar es prendran per consens. Si no fos possible, es prendran les decisions per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa general determini un altra majoria.

El secretari estendrà acta de cada sessió, la qual passarà a formar part de la documentació del centre. En cas d’absència del secretari/a, actuarà com a tal, el membre de menys edat del sector dels representants del professorat.

2.1.4 Procediment d’elecció dels membres del consell escolar

Són membres nats del consell escolar: el director/a, el/la cap d’estudis i el secretari/a del centre.

La condició de membre electe del consell escolar s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del sector professorat, el sector alumnat i dels sector pares i mares d’alumnes, sens perjudici que es cobreixin immediatament les vacants que es produeixin. En aquest darrer supòsit, la condició de membre electe s’estendrà fins la data de finalització del membre electe substituït.

Si es produeix una vacant del sector professorat, del sector pares i mares, del sector alumnat o del sector PAS, aquesta serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. Si aquest/a no accepta el nomenament, el lloc serà ocupat pel següent candidat o candidata de l’acte de l’escrutini. Només en el cas que la llista s’exhaurís, el lloc quedaria vacant fins a les properes eleccions per la renovació del Consell Escolar.

2.1.5 Comissions especifiques del Consell escolar

El consell escolar té establertes les següents comissions:

2.2 Comissió permanent

Està integrada pel director, pel cap d’estudis, per un representant de cada un dels sectors: professorat,  alumnat i pares i mares d’alumnes. Les funcions de la comissió són:

 • Vetllar per la correcta aplicació del reglament de drets i deures del alumnes.
 • Resoldre aquelles  situacions conflictives que tinguin caràcter d’urgència.

El consell escolar no pot delegar a la comissió permanent les competències referides a l’elecció o cessament del director, ni la de creació d’òrgans de coordinació, ni les d’aprovació de la programació anual, del pressupost i la seva liquidació.

2.3 Comissió econòmica

Està integrada pel director que la presideix, per un representant de cada un dels sectors: professorat,  alumnat i pares i mares d’alumnes, i pel secretari del centre que actuarà com a secretari de la comissió.

Les funcions de la comissió són:

 • Vetllar i fer el seguiment de la gestió econòmica del centre.
 • Estudiar el pressupost anual i la seva liquidació abans de ser presentats al consell.

2.4 Comissió de menjador

Està integrada pel secretari del centre que la presideix, per un representant de cada un dels sectors: professorat,  alumnat i pares i mares d’alumnes.

Les funcions de la comissió són:

 • Supervisarà el funcionament del servei de menjador.
 • Elaborar el reglament específic de menjador que haurà de ser aprovat pel Consell escolar.
 • Estudiar les ofertes i els contractes de les empreses que assumeixen el servei de menjador escolar del centre.

2.5 Claustre del professorat

És l’òrgan de participació del professorat en la gestió i planificació de les activitats educatives del centre. Entre les que li atribueixen la LEC, la LOE i el Decret d’Autonomia de Centres, són funcions pròpies del Claustre les especificades en el punt 2.2.1:

2.5.1 Funcions del claustre

 • Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre.
 • Informar i aportar propostes a l’equip directiu i al consell escolar, sobre l’elaboració dels projectes de centre i de la programació general del centre i les activitats complementàries i extraescolars.
 • Establir criteris per l’elaboració del PCC, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions.
 • Elegir els seus representants al consell escolar.
 • Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria de l’alumnat.
 • Analitzar i valorar el funcionament del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes del centre en general.
 • Aportar al consell escolar els criteris i propostes per l’elaboració del reglament de règim interior, del pressupost i de la seva liquidació.
 • Aportar a l’equip directiu criteris sobre la distribució horària del pla d’estudis del centre, sobre la confecció d’horaris de grups i professors i l’utilització dels espais i materials didàctics de que disposi el centre.
 • Conèixer les candidatures per a la direcció del centre i els programes presentats pels diferents candidats.
 • Nomenar els membres del claustre que participaran a la comissió de selecció per a l’elecció del director/a.
 • Conèixer la resolució de conflictes i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atenguin a la normativa vigent.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.
 • Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació del professorat del centre.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda pel Departament d’Educació.

2.5.2 Funcionament del claustre de professors

 • Esta integrat per la totalitat del professorat adscrit al centre.
 • El director/a n’és el president i el secretari/a de l’IES n’actuarà coma secretari, estendrà l’acta de cada sessió, la qual passarà a formar part de la documentació general del centre.
 • En cas d’absència del secretari de l’ICS, actuarà coma tal qualsevol altre membre de l’equip directiu.
 • Es reunirà cada dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o bé ho sol·licita un terç, al menys, del seus membres. Preceptivament es farà una sessió abans de l’inici del curs i la final del període lectiu.
 • La normativa general sobre òrgans col·legiats no permet l’abstenció en cas de votació. Tot el professorat haurà de votar afirmativament o negativa o en blanc.
 • Al si del claustre poden establir-se comissions de treball necessàries per tal de facilitar la resolució d’assumptes concrets o el desenvolupament d’una activitat.

3. ÓRGANS DE COORDINACIÓ

3.1 Unipersonals

Són òrgans personals de coordinació els /les caps de departament didàctic, el/la coordinadora d’ESO i batxillerat, el/la coordinadora d’activitats, el/la coordinador informàtic, el/la coordinador LIC, i el /la coordinadora de riscos laborals. El Director podrà modificar aquesta distribució de càrrecs en funció de les necessitats del Centre i de les prioritats del seu Projecte de Direcció

3.1.1 Caps de departament

Entre les que li atribueixen la LEC, la LOE i el Decret d’Autonomia de Centres, són funcions pròpies del cap de departament :

 • Convocar, presidir i aixecar acta de les reunions del departament i fer-ne la programació anual.
 • Coordinar el procés de concreció de l’àrea i les matèries corresponents i vetllar per la  seva coherència.
 • Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la pràctica docent.
 • Coordinar l’establiment de criteris comuns d’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat en les matèries corresponents. Organitzar els exàmens de recuperació de matèries pendents de l’ESO i el batxillerat.
 • Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al sí del propi departament.
 • Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de l’especialitat del departament i assessorar sobre la seva adquisició. Controlar el pressupost i els saldo del departament.
 • Assistir a les reunions de coordinació quan estiguin degudament convocades per la direcció del centre.
 • Lliurar a la direcció del centre la proposta d’assignació del professorat del departament per als diversos cursos d’acord amb els acords presos en reunió del propi departament.
 • Notificar al cap d’estudis les absències del professorat a les reunions del departament.

En el cas de constituir-se un seminari en el sí d’un departament, es nomenarà un cap de seminari, les competències del qual seran les que li delegui el cap del departament en relació a les matèries de la corresponent especialitat.

El/la cap de departament i el /la cap de seminari els nomena el director escoltat el departament o seminari corresponent. El nomenament recaurà, en primera instància, entre el professorat que tingui la condició de catedràtic i que tinguin destinació en el centre  en el moment d’efectuar-se el nomenament. Si no hi ha professorat amb la condició de catedràtic, podrà ésser nomenat qualsevol altre professor adscrit al departament que tingui destinació al centre.

3.1.2 Coordinadors d’ESO i de batxillerat

Si la distribució de grups assignat al centre ho permet es nomenaran un coordinador de primer cicle, un de segon cicle d’ESO i un coordinador de batxillerat. Malgrat no tractar-se d’uns òrgans unipersonals de govern, assistiran a les reunions setmanals de l’equip directiu, cas que siguin convocats.

Entre les que li atribueixen la LEC, la LOE i el Decret d’Autonomia de Centres, són funcions pròpies dels coordinadors d’ESO i de batxillerat:

 • Coordinar l’aplicació del pla d’acció tutorial per primer i segon, tercer i quart de l’ESO i el batxillerat respectivament.
 • Fer el seguiment dels eixos transversals de l’etapa.
 • Realitzar, juntament amb el coordinador pedagògic, l’adjudicació de les optatives.
 • Preparar, juntament amb el coordinador pedagògic, el treball de síntesi i organitzar les tasques relacionades amb els treballs de recerca de batxillerat.
 • Col·laborar amb la professora de pedagogia terapèutica, amb l’EAP i amb els serveis socials, en el temes d’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat.

3.1.3 Coordinador/a d’activitats i serveis escolars

Coordina i gestiona les activitats escolars complementaries i les extraescolars del centre. Són funcions del coordinador/a d’activitats i serveis escolars:

 • Elaborar la programació anual d’activitats extraescolars.
 • Donar a conèixer a l’alumnat la informació relativa a les activitats extraescolars i fomentar la seva participació.
 • Promoure i coordinar les diferents activitats culturals i esportives organitzades en el centre i especialment: la festa de la castanyada, festa de Nadal, Sant Jordi, Carnestoltes, festa de finals de curs.
 • Distribuir els recursos econòmics destinats, dintre del pressupost del centre, a les activitats extraescolars.
 • Elaborar una memòria final amb l’avaluació de les activitats realitzades al llarg del curs.

3.1.4 Coordinador/a d’informàtica

La direcció del centre nomenarà un professor com a coordinador d’informàtica, les funcions del qual són:

 • Proposar a l’equip directiu els criteris per la utilització i optimització dels recursos informàtics i per l’adquisició de nous.
 • Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del departament d’Educació.
 • Assessorar el professorat en la utilització de programes i recursos informàtics en les diverses àrees i matèries i orientar-lo sobre la seva formació en aquest tema.
 • Altres funcions que la direcció del centre li encomani en relació amb els recursos informàtics i/o telemàtics.

3.1.5 Coordinador/a de llengua i  interculturalitat (LIC)

La direcció del centre nomenarà un professor com a coordinador de llengua i  interculturalitat, les funcions del qual són:

 • Assessorar l’equip directiu i el claustre en l’elaboració del projecte lingüístic de centre (PLC).
 • Promoció de les activitats previstes en la concreció anual del (PLC).
 • Coordinar, juntament amb el tutor de l’aula d’acollida, les accions que es duguin a terme per a l’alumnat nouvingut.
 • Assessorament al claustre

3.1.6 Coordinador/a de prevenció de riscos laborals.

La direcció del centre nomenarà un professor com a coordinador/a de prevenció de riscos laborals,  les funcions del qual són:

 • Promoure i coordinar, segons les directrius de la direcció del centre, les actuacions en matèria de salut i seguretat del centre.
 • Promoure les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment en general i efectuar-ne el seguiment i control.
 • Col·laborar en l’elaboració del pla d’emergència i en les actuacions que se’n derivin.
 • Col·laborar amb el claustre pel desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos i d’estil de vida saludable.

El coordinador/a  de prevenció de riscos laborals assumirà les tasques del coordinador de batxillerat en el cas que l’assignació de grups de batxillerat del centre no permeti el nomenament d’un coordinador específic de batxillerat.

3.1.7 Reduccions horàries per càrrecs de coordinació

El total d’hores de reducció depèn del nombre de grups assignats al centre. Si el centre manté tres línies d’ESO i dues de batxillerat li pertoquen segons la normativa :  (38 hores de reducció horària amb l’estructura actual del centre ). Aquets nombre d’hores podrà ser distribuït i modificat per la Direcció del Centre atenent a les necessitats de funcionament.

Els/les caps de departament tindran una reducció d’una o dues hores lectives setmanals per atendre tasques de coordinació. Aquesta reducció s’establirà anualment en funció de les disponibilitats i necessitats del Centre, tot atenent a l’assoliment dels objectius del PEC i del Pla anual.

Els altres càrrecs de coordinació tindran una reducció variable d’hores en funció de la magnitud del seu treball.

La direcció del centre assignarà a cada grup-classe un professor/a tutor el qual  vetllarà pel bon funcionament del grup, pel desenvolupament individual de cada un dels alumnes i establirà la relació amb les corresponents famílies. El tutor dedicarà un hora setmanal a l’atenció del grup a l’aula i una altra a resoldre temes particulars dels seus alumnes.

El coordinador pedagògic, i els coordinadors de ESO i batxillerat són els encarregats de coordinador les funcions de la tutoria i el programa d’acció tutorial.

Sense perjudici del que estableixi el Pla d’acció tutorial del centre (PAT) les funcions del tutor són:

 • Tenir coneixement del procés d’aprenentatge de l’alumnat, tant a partir de les informacions del professorat com a partir de l’entrevista personal amb l’alumnat.
 • Tenir cura de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i del manteniment dels bons hàbits escolars dels grup-classe.
 • Presidir, i aixecar-ne l’acta, les sessions d’avaluació  del seu grup-classe.
 • Dur a terme les tasques de informació i d’orientació acadèmica de l’alumnat.
 • Promoure accions destinades a afavorir la bona convivència del grup-classe i la seva participació en les activitats del centre.
 • Coordinar i presidir, a l’inici de curs, l’elecció  del delegat i sots-delegat del grup classe.
 • Tenir cura, juntament amb la secretaria del centre, i vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats acadèmics dels alumnes i de la comunicació d’aquests als pares o tutors legals dels alumnes.
 • Mantenir una relació periòdica i suficient amb les famílies dels alumnes per a informar-los del seu procés d’aprenentatge i de l’assistència a les activitats escolars.

Els tutors tindran 1 hora setmanal de tutoria amb el grup classe i la reducció d’1 hora lectiva destinada a la reunió setmanal per a establir la necessària coordinació de l’acció tutoria. A més disposaran d’1 hora de preparació de tasques relacionades amb l’acció tutoria.

3.2 Òrgans de coordinació col·legiats

3.2.1 Departaments didàctics

El centre s’organitza en un mínim de tres departaments didàctics i en un màxim de dotze, segons sigui la situació de la plantilla i d’acord amb els objectius del Pec i del pla anual, sempre d’acord amb la normativa vigent. Cada departament està format pels professors assignats a les matèries corresponents i té com a funció coordinar l’activitat docent de la seva àrea, concretar el currículum i vetllar per l’aplicació d’una metodologia didàctica correcta.

Els Departaments que es poden constituir són:

 • Departament de Ciències Socials. En forma part el professorat de les especialitats de Ciències Socials: Geografia i Història, d’Economia, Filosofia i orientació, Religió..
  • Seminari de Filosofia i Orientació, en forma part el professorat de Filosofia i el professorat d’orientació.
 • Departament de Llengua i literatura catalanes. En forma part el professorat de l’especialitat de Llengua catalana i literatura.
 • Departament de Llengua i literatura castellanes. En forma part el professorat de l’especialitat de Llengua castellana i literatura.
 • Departament d’idiomes. En forma part el professorat de l’especialitat d’Anglès, de Francès, de Llatí i de Grec.
  • Seminari de llengües clàssiques. En forma part el professorat de l’especialitat de Llatí i de Grec.
 • Departament de Matemàtiques. En forma part el professorat de l’especialitat de Matemàtiques.
 • Departament Ciències de la Natura. En forma part el professorat de l’especialitat de Biologia i Geologia i de Física i Química.
  • Seminari de Biologia i Geologia: En forma part el professorat de l’especialitat de Biologia i Geologia.
  • Seminari de Física i Química: En forma part el professorat de l’especialitat de Física i Química.
 • Departament de Tecnologia. En forma part el professorat de l’especialitat de Tecnologia.
 • Departament d’Educació Física. En forma part el professorat de l’especialitat d’Educació Física.
 • Departament de Música. En forma part el professorat de l’especialitat de Música.
 • Departament d’Educació visual i plàstica. En forma part el professorat de l’especialitat d’ Educació visual i plàstica.

Els Departaments i seminaris tindran 1 hora de reunió setmanal fixada a l’horari personal de cada un dels seus professors. El cap de departament o de seminari estendrà acta de cada sessió.

3.2.2 Comissió pedagògica i d’atenció a la diversitat

Seguint la normativa del Departament d’Educació està integrada pel coordinador pedagògic, el coordinador d’ESO, el coordinador LIC, el/la professora de pedagogia terapèutica, el professional del’EAP, els caps de departament de Matemàtiques i de Llengües i Literatura catalana i castellana i altres caps de departament que el claustre determini. Les seves funcions són

 • Vetllar per la coherència del currículum i assessorar per les adequacions curriculars, especialment pels alumnes de l‘aula d’acollida.
 • Revisar les propostes d’optatives amb la intenció que aquestes ofereixin resposta a la demanda de la diversificació curricular.
 • Estudiar i presentar propostes per a l’atenció a la diversitat.

3.2.3 Equips docents

El professorat del centre s’organitza en sis equips docents, corresponents quatre a cada un del nivells de l’ESO i dos al dos nivells de batxillerat.. Cada equip està integrat pels tutors de cada grup i pels professors que hi imparteixen classe.

Els coordinador/a de ESO i de batxillerat són els responsables de coordinar-los i de proposar l’ordre del dia, recollint les indicacions del propis professors i tutors i del pla d’acció tutorial. Els equips es reuniran amb la periodicitat que es determini al claustre de l’inici de curs, que no podrà ser inferior a dues vegades al trimestre (incloses les sessions d’avaluació) i s’aixecarà acta dels acords presos.

Funcions dels equips docents de l’ESO:

 • Acollir l’alumnat i integrar-lo dins el grup classe.
 • Fer el seguiment individual de l’alumnat i proporcionar el diagnòstic sobre qüestions curriculars  i derivades del funcionament quotidià del grup-classe.
 • Decidir l’ajut pedagògic que ha de rebre cada alumne (tasques de reforç, atenció individualitzada, adequacions curriculars, …)
 • Programar i fer el seguiment dels aspectes que incideixen directament en el funcionament del grup-classe: planificació de recursos, acords sobre normes generals i hàbits escolars.
 • Valorar, contrastar i fer propostes relatives als resultats de l’avaluació trimestral de l’alumnat.

Funcions dels equips docents de batxillerat:

 • Afavorir l’adaptació progressiva de l’alumnat del 1r curs de batxillerat
 • Fer el seguiment individual de l’alumnat i proporcionar el diagnòstic sobre qüestions curriculars  i derivades del funcionament quotidià del grup-classe.
 • Posar en comú la informació del seguiment acadèmica dels grups d’alumnes.
 • Proposar accions concretes d’orientació en casos particulars i en funció del rendiment escolar

4. REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNAT

4.1 Delegats/des de classe

Cada grup-classe escollirà, dintre del primers 30 dies de curs, dos alumnes (delegat i sots-delegat) que el representaran. L’elecció es farà per votació directa i secreta en presència del tutor. Del resultat d’aquesta elecció se n’aixecarà acta i es lliurarà al cap d’estudis.

Les funcions del delegat de classe són:

 • Assistir a les reunions convocades per la direcció del centre, cap d’estudis, o tutor/a.
 • Informar als alumnes dels acords presos en les reunions.
 • Facilitar el contacte entre l’alumnat que representa i els diferents organismes del centre: tutoria, sessions d’avaluació , direcció, consell escolar, …
 • Canalitzar les iniciatives i suggeriments de la seva classe.
 • Fomentar la participació de la classe en les diverses activitats del centre.