Els nostres trets d’identitat.

Els nostres trets d’identitat.

Missió

L’ institut El Cairat d’Esparreguera és un centre públic català que imparteix ensenyaments secundaris obligatoris i post-obligatoris on:

 • oferim una educació integral amb l’objectiu de formar persones competents i responsables des del punt de vista social i acadèmic,
 • per a tot l’alumnat, considerat en la seva diversitat social i cultural, en col·laboració amb les famílies i amb les institucions (locals, comarcals, etc.).

La raó de ser del nostre centre és fer possible

– l’adquisició de coneixements i eines d’aprenentatge per al futur de l’alumnat.

– l’aprenentatge de valors i hàbits de conducta que contribueixen a la seva integració social.

– l’orientació i perspectives de futur acadèmiques i laborals, per tal que cadascú pugui escollir i determinar el seu futur.

– l’acompanyament a les famílies en la formació dels seus fills i l’orientació en el procés de decisió i elecció d’estudis i/o sortides professionals

 

Per a què?

– Potenciar les capacitats de l’alumnat, en funció dels seus interessos.

– Educar-los en l’autonomia personal i la responsabilitat individual i col·lectiva.

– Despertar el seu interès per la formació contínua al llarg de la vida.

– Ajudar-los en el procés de decisió i elecció d’estudis i/o sortides professionals; i a desenvolupar-se i adaptar-se professionalment i personal, en un context social, laboral i acadèmic canviant.

– Treballar conjuntament amb les famílies en el procés evolutiu dels seus fills/es.

 

Visió:

L’ institut El Cairat  treballa amb la visió de:

VOLEM SER un institut que

– vetlla perquè l’alumnat assoleixi coneixements i competències científics i tecnològics mitjançant estris al seu abast a l’aula.

– vol millorar les competències lingüístiques de l’alumnat.

– vetlla per l’ús social del català.

– posa a l’abast de l’alumnat tecnologies de la informació i el coneixement com a eina quotidiana d’aprenentatge.

– valora la importància de la pràctica de l’activitat física i l’esport com a eines de convivència i cura de la salut personal.

– fomenta el coneixement i el respecte per les cultures europees i del món.

– valora la cura de l’entorn de treball com a part imprescindible d’un ambient propici a l’aprenentatge i la convivència.

– transmet el coneixement i el respecte pel medi ambient.

 

VOLEM VEURE’NS com un equip de professorat

– amb la il·lusió i el convenciment de la importància de la tasca educativa.

– formats professionalment per portar a terme el nostre projecte educatiu.

– interessats a implementar aquest projecte amb les innovacions necessàries per a fer-lo més eficient.

– disposats a crear un clima acollidor i motivador per a l’aprenentatge.

– amb una organització àgil i participativa.

 

VOLEM QUE ENS VEGIN com un centre

– actiu, emprenedor.

– amb visió de futur.

– que pretén la millora constant del rendiment acadèmic i les competències individuals i socials de l’alumnat.

– que vol arribar a ser un referent de qualitat educativa.

 

Valors:

L’institut El Cairat assumeix els valors de:

 

DIVERSITAT

 • Cultura de la pau i defensa dels drets humans, equitat social, igualtat de gènere, tolerància envers la diversitat de sensibilitats i manifestacions culturals.
 • Diàleg i col·laboració com a eines de convivència i de progrés individual i social, basats en la recerca d’una efectiva gestió democràtica, l’esperit crític, la defensa de la força del raonament i el respecte envers totes les persones.
 • Respecte envers les minories i superació dels prejudicis culturals, religiosos, ètnics o polítics per a aconseguir un diàleg autèntic amb els altres, sigui quin sigui el seu origen o creences.

 

 

RESPONSABILITAT

 • Responsabilitat, com a fonament del treball ben fet i de la convivència diària, que propiciï la participació activa i creativa.
 • Aprenentatge pràctic de la corresponsabilitat, en la presa de decisions que afecten la col·lectivitat, en la implicació en afers socials o d’interès públic i en la gestió de qüestions col·lectives.
 • Sensibilitat envers la biodiversitat i el respecte a la natura, així como la responsabilitat individual i col·lectiva envers el medi ambient.

 

CULTURA DE GRUP

 • Participació com a mitjà d’integració de tots els sectors de la comunitat educativa en la gestió del centre.
 • Treball en equip com a mitjà de superació de l’ individualisme i per a una major eficàcia.
 • Reconeixement de les tasques i de les actituds que afavoreixin un clima de treball, de convivència agradable i profitosa per a la educació integral dels individus i per a l’aprenentatge de noves competències, personals, tècniques o professionals.

 

ESPERIT DE SUPERACIÓ

 • Esforç com a mitjà de superació i progrés en el treball, millora contínua com a estil de treball i sentit autocrític com a eina de superació constant.
 • Valoració de la feina ben feta com a fi de l’aprenentatge i com a comprovació del propi progrés; i foment les bones pràctiques com a model.
 • Concepció de l’aprenentatge continu com a valor per a tota la vida, més enllà de l’escola i de l’etapa d’adolescència i/o joventut.