Com treballem per projectes

Tot i no ser l’únic mètode que utilitzem, creiem que l’aprenentatge basat en projectes és una bona manera per aconseguir aprenentatges competencials. Es per això que al centre es realitzen diversos tipus de projectes. Principalment és realitzen els següents:

Projectes de matèria: cada professor, quan considera que és el mètode més adient per assolir l’aprenentatge d’uns determinats continguts i habilitats, dissenya i implementa en els seves hores petits projectes. No afecta a l’horari general ja que es produeix exclusivament en les seves hores. En algunes ocasions, no és només un professor sinó que col·laboren dos professors per involucrar dues matèries, però continua sense afectar a la resta de l’equip ni a l’horari del centre.

A l’institut Salas i Xandri creuem que els aprenentatges han de ser globals i, per això, cada trimestre realitzem un mínim de tres projectes multidisciplinars. D’aquests tres, dos són projectes d’àmbit (cientificotecnològic, artísticosocial o lingüístic) i un és globalitzat.

Projectes d’àmbit: durant tres setmanes, les matèries d’un àmbit concret deixen de fer les classes de la manera habitual. Els professors preparen un projecte que els alumnes hauran d’anar desenvolupant. Aquest projecte està basat en aspectes curriculars de les matèries, però també es treballen altres competències. Hi ha tasques individuals, tasques en grups, sortides, construcció d’objectes… Els alumnes van realitzant el projecte i, guiats pels professors, aprenen els conceptes curriculars, les competències específiques, les competències bàsiques i habilitats socials. A més, ho fan amb una motivació elevada, que és imprescindible per avançar en l’aprenentatge.

Projectes trimestrals: durant la darrera setmana de cada trimestre, canviem el format de l’horari dels alumnes. Desapareixen totes les matèries i es dediquen les 30 hores de la setmana a realitzar un projecte transversal. En grups, els alumnes han de pensar una solució al repte proposat, planificar les tasques, organitzar-les, gestionar els rols que tindrà cadascú, desenvolupar les tasques i mostrar el resultat davant dels professors i/o de les famílies.

Podeu consultar els materials que utilitzem per als projectes en el següent enllaç: Material dels projectes.