Com treballem per matèries

Al centre no només treballem amb projectes globalitzats, també hi ha hores de treball per matèries. El centre no utilitza només una sola metodologia, sinó que aprofitem la que creiem millor en cada moment. És per això que hi ha aspectes del currículum que preferim abordar-los amb altres metodologies com poden ser Classes magistrals, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge basat en reptes, Classe invertida o Aprenentatge basat en projectes (específics de la matèria).

De forma general, els alumnes realitzen 2 hores de projectes globalitzats al dia. Les altres 4 hores diàries es dediquen, segons el dia, a les matèries, al pla lector i a les tutories.

Aproximadament, la dedicació horària a cada aspecte és el següent:

tantpercent