Projecte educatiu

omnipoliedre

Objectius prioritaris del projecte educatiu són l‘èxit escolar i l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia de la cohesió social.

Tenint en compte aquests objectius prioritaris i el que recull el document Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, destaquem els següents aspectes:

 • El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. En finalitzar l’ensenyament obligatori, s’ha de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana.
 • La inclusió educativa com a principi que regeix l’escolarització i l’atenció educativa de tots els alumnes.
 • La innovació metodològica i didàctica a les aules per adquirir les competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal dels alumnes. Prioritàriament, les competències bàsiques dels àmbits lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic, social, artístic, d’educació física i de la cultura i valors, i també les dels àmbits transversals digital i personal i social, per afavorir la continuïtat formativa.
 • La lectura com a eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars i la consolidació d’un temps de lectura independent, diària i reflexiva, que formi lectors capaços d’accedir al contingut de qualsevol text.
 • Accions de dinamització lingüística i comunicativa en els àmbits acadèmics i d’interculturalitat per afavorir el plurilingüisme efectiu dels alumnes i incrementar el domini de les llengües a Catalunya d’acord amb el Marc europeu comú de referència.
 • La personalització de l’aprenentatge per atendre les necessitats i característiques individuals de tots i cadascun dels alumnes, mitjançant l’atenció metodològica, l’orientació educativa i l’acció tutorial adequades.
 • L’emprenedoria en totes les etapes educatives com a eina per a l’autoconeixement de l’alumne, per afavorir-ne la creativitat i la innovació.
 • La cultura de l’avaluació i la rendició de comptes per millorar, a través de la planificació i el disseny d’estratègies d’autoavaluació fonamentades en el sistema d’indicadors, les avaluacions censals de competències bàsiques, l’avaluació diagnòstica i els indicadors de progrés del centre per a la priorització d’objectius en la programació general anual i en els processos d’aula.
 • El creixement professional a través de la formació contínua orientada a les necessitats educatives dels alumnes, tot afavorint-ne l’autoformació en el centre a partir de la diagnosi de les necessitats del centre per transferir-les a l’aula.
 • La implicació i el compromís de la família en l’escolarització i el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne a través de la carta de compromís educatiu i l’impuls d’altres estratègies, i també la participació en la vida del centre.
 • La relació del centre i l’entorn per afavorir respostes integrals i comunitàries als reptes educatius, adequades al context, amb la col·laboració i el treball en xarxa entre els centres, els agents socioeducatius, les entitats del territori i el teixit productiu.
 • La prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandó escolar amb estratègies i actuacions educatives i organitzatives que impliquin el centre, les famílies i els serveis socials.

El Decret d’autonomia dels centres educatius i el Decret de la direcció dels centres educatius públics són el marc normatiu reglamentari que ordenen la presa de les decisions que han d’adoptar els òrgans competents de cada centre per complir els objectius prioritaris enunciats.