Organigrama

L’organització de l’institut demana una sèrie de càrrecs que tenen encomanades les tasques de gestió i organització general del centre. Encara que la vostra relació normal amb el centre passarà pel tutor/a, tots ells us poden atendre en un moment determinat en cas de necessitat, sempre amb sol·licitud prèvia.

Òrgans de govern

El Consell Escolar és l’òrgan on hi ha representats tots els estaments de la comunitat educativa del centre – professors/es, pares/mares, alumnes, personal d’administració i serveis i ajuntament -, i el Claustre de Professors/es és l’òrgan propi de participació d’aquests/es en el centre.

Equip directiu

Director: Marc Vilanova
Cap d’Estudis: Marina Arrufat
Secretària: Patrícia Olcina
Coordinador Pedagògic: Jaume Viñamata

Òrgans unipersonals de Coordinació

Coordinadora de 1r d’ESO David de Arcos
Coordinadora de 2n d’ESO Álister García
Coordinadora de 3r d’ESO Inma Romero
Coordinadora de 4t d’ESO Andreu Simón
Coordinadora de 1r Batxillerat Natàlia Aliaga
Coordinadora de 2n Batxillerat Raquel Úbeda

A més de les Coordinadores de nivell, que afecten a la totalitat de l’Institut, també hi ha els Caps de Departament i de Seminari, que exerceixen les funcions de coordinació de les programacions pedagògiques, d’organització de les activitats dels departaments, d’impuls de la innovació pedagògica i tecnològica i de la formació permanent del seu professorat.

Tutor/a

Estarà sempre a la vostra disposició, però per facilitar la seva tasca és convenient que concerteu prèviament per telèfon les entrevistes amb el tutor i/o amb qualsevol professor/a del centre.