Tecnologies

Des de l’ àrea de Tecnologia es pretén que l’alumnat adquireixi una cultura tecnològica que li permeti moure’s i entendre el món que ens envolta, les seves característiques, processos, comunicacions…

Durant l’aprenentatge tecnològic l’alumne centrarà la seva atenció en l’adquisició de coneixements i capacitats necessàries per prendre decisions sobre l’ús d’objectes i processos tecnològics, a resoldre reptes relacionats amb ells. Es persegueix que l’alumne sigui capaç, des d’una visió crítica, d’augmentar la seva capacitat per actuar sobre el medi que l’envolta, modificant-lo si és necessari d’acord amb els objectius marcats.

Com els coneixements que intervenen en el procés tecnològic són molt nombrosos i complexos, els continguts de l’àrea són molt diversos. De forma resumida, els àmbits tractats són: el coneixement i ús de materials i eines, expressió gràfica, estructures i mecanismes, electricitat, electrònica, tecnologies de la informació de la comunicació, tecnologia i societat, control i robòtica.

Per tal que l’alumne s’impliqui activament en el seu procés d’aprenentatge i que apliqui tècniques de recerca i creatives per consolidar el seus aprenentatges, al taller de Tecnologia es treballa amb una metodologia basada en projectes . En funció del curs, l’alumne realitzarà un o altre treball però li caldrà un esforç intel·lectual i manual a banda d’un treball col·laboració amb el seu equip.

El departament de Tecnologia opta per treballar des del primer curs de l’ESO  la Programació i la Robòtica. S’aposta per desenvolupar habilitats per la programació a tots els nivells de l’ESO i no únicament enfocar-ho cap a aquells alumnes que vulguin desenvolupar una carrera relacionada amb les TIC. Avui en dia, l’entorn social i laboral en que han de desenvolupar-se requereixen persones digitalment competents, actives, emprenedores, creatives, amb iniciativa personal i bones actituds de treball cooperatiu.

En aquest context amb la Programació i la Robòtica es treballa, la competència matemática i les competències bàsiques en ciencia i tecnologia, la competència digital, l’aprendre a aprendre i l’emprenedoria; competències clau emmarcades dins del Pla Estratègic Europa 2020.

Powered by emaze

Assignatura Eina Alumnat
1 ESO Tecnologia 1 Scratch Tothom
Lego Tothom
2 ESO Tecnologia 2 Lego Per interessos
3 ESO Tecnologia 3 Lego Per interessos
S4A Per interessos
4 ESO Tecnologia 4 Arduino Tothom
Projecte Recerca Arduino Per interessos
Informàtica AppInventor Tothom
1 BATX Tecnologia Industrial Processing o Python Tothom
2 BATX Treball Recerca Diversos Per interessos