Educació visual i plàstica

La matèria d’Educació Visual i Plàstica té com a finalitat desenvolupar les capacitats perceptives, expressives i estètiques de l’alumnat i dotar-lo de les eines que li permetin accedir i transformar la informació en coneixement. En aquest sentit els alumnes han de poder reflexionar, de manera crítica, sobre la realitat visual i plàstica i audiovisual del  nostre entorn així com treballar les imatges i els fets artístics tant en els àmbits de les arts tradicionals (el dibuix, la pintura, etc.) , o en el marc d’altres formats multimèdia (el disseny, la publicitat, etc.)

A tal efecte, es potència l’educació del sentit estètic i de la capacitat expressiva, aportant el coneixement bàsic de les principals tècniques dels llenguatges artístics. S’intenta també incentivar l’interès per cultivar la pròpia capacitat estètica i creativa dels alumnes a partir del seu treball a l’aula.  En aquest context, des de la nostra àrea es fomenta sobretot la creativitat i la imaginació dintre de les activitats artístiques realitzades o mitjançant projectes relacionats amb la matèria. Cal tenir en compte que les habilitats creatives son una qualitat necessària per l’alumne i vinculada als processos d’innovació i emprenedoria de la societat per donar resposta als seus constants desafiaments.

Els treballs a fer per l’alumne estan pensats per a que pugui desenvolupar estratègies d’aprenentatge en les quals posi en pràctica mètodes que facilitin la recerca i la creació, que fomenten el coneixement propi i el creixement personal. L’art com a pràctica necessita d’un exercici constant per al seu assoliment, considerant el dibuix com a eina bàsica que es treballarà intensivament des de totes les vessants, tant tècnicament com conceptualment, tot relacionant-lo amb les altres arts i tecnologies.

El contingut s’estructura en dues parts, una de dibuix artístic i l’altra de dibuix tècnic, a més d’utilitzar diferents procediments pictòrics, i depenent de cada etapa:

  • En els primers cursos de la ESO es treballa la percepció de la forma, el color, les tècniques gràfiques, el cos humà, el dibuix creatiu i expressiu, la geometria de les formes, les formes tridimensionals, així com una introducció a la imatge tecnològica i digital, entre d’altres.
  • En l’últim curs, optativa-4t, a més es treballen, les tècniques pictòriques, les composicions creatives amb formes bidimensionals i tridimensionals, així com el disseny, la fotografia, la publicitat, el dibuix assistit per ordinador (si s’escau), i el video utilitzant recursos informàtics i noves tecnologies.

S’exposen a continuació una petita mostra d’alguns dels treballs realitzats a l’aula per estudiants de diferents etapes i que il·lustren una part els continguts exposats:

vp