Trets d’identitat i proposta educativa

L’Institut Vallès ha estat des de la seva creació, el 1985, un centre pioner pel que fa a la voluntat d’innovació de l’activitat docent i que funciona amb un equip humà que treballa de forma coordinada. Pretenem desenvolupar al màxim les capacitats personals i col·lectives dels nostres alumnes, per tal que esdevinguin persones autònomes, respectuoses i amb esperit crític per aprendre i transformar el món.

El nostre plantejament pedagògic parteix de la consideració que el procés d’ensenyament-aprenentatge és un procés dinàmic en què l’alumne construeix el seu propi aprenentatge de forma competencial i significativa. Per això, fomentem la globalització dels continguts i la utilització de metodologies actives que afavoreixen un aprenentatge ric, creatiu i autònom. El centre promou una escola inclusiva on es té en compte la singularitat de cadascun dels alumnes i aposta per un aprenentatge personalitzat.

El nostre centre, des del curs 2010-2011, es defineix com a un centre inclusiu amb un projecte educatiu específic de suport a l’audició i el llenguatge (CEPEESAL) que implica l’atenció d’alumnat amb sordesa amb uns recursos humans (logopeda i mestra d’audició i llenguatge) i organitzatius específics, tan propis com externs, garantint la igualtat de condicions i respectant el model comunicatiu de l’alumnat sord.

L’institut és un element socialitzador que implica alumnat, professorat, famílies i entorn. Per aquest motiu, l’objectiu del nostre treball tutorial és afavorir l’acompanyament acadèmic i personal de l’alumnat, conjuntament amb la família. La nostra acció educativa pretén establir xarxes amb el nostre entorn immediat connectant amb entitats culturals i socials de la ciutat.

En l’actualitat, el nostre centre està format aproximadament per 600 alumnes i per un claustre al voltant de 50 professors. Té tres línies d’ensenyament secundari i s’hi imparteixen les tres modalitats de batxillerat:

 • Humanitats i Ciències Socials
 • Ciències i Tecnologies
 • Arts

Ens singularitza el fet d’impartir el Batxillerat Artístic amb la col·laboració de l’entitat municipal L’Estruch (Fàbrica de Creació de les Arts en Viu).

Els projectes pedagògics que desenvolupem des de 1r d’ESO :


Projecte INSiTU

Aquest curs 16-17 hem començat a aplicar aquest projecte a 1r d’ESO en algunes matèries (Matemàtiques, Català, Castellà, Educació Visual i Plàstica i Pensar sobre el pensar). Basat en metodologies constructivistes, el rol del professor consisteix a “incitar” els alumnes a la producció de guspires de pensament i a la relació d’idees a partir de les quals arribaran a desenvolupar coneixements i a deduir conclusions. L’aprenentatge girarà al voltant d’un tema vinculat amb la realitat que es procurarà respondre des de les diferents matèries, potenciant les interrelacions entre aquestes.

Els alumnes formen grups heterogenis de 22-23 alumnes que faciliten l’atenció a la diversitat i el treball amb agrupaments entre iguals.


Programes d’acompanyament tutorial: TEI (Tutoria Entre Iguals) i Cool is Best

L’acció tutorial és un pilar fonamental de la nostra tasca educativa. Acompanyem i orientem l’alumnat en el seu procés de creixement personal, acadèmic i professional. El centre potencia la coordinació amb les escoles de primària per tal de facilitar la integració del nou alumnat al centre. Cada grup tutoria és guiat per un/a tutor/a de grup amb el suport dels orientadors del centre.

A 1r d’ESO disposem de dues hores de tutoria grupal on desenvolupem, entre d’altres activitats de formació tutorial, dos programes: Programa Cool is best (programa d’educació emocional) i Programa TEI (programa de Tutoria Entre Iguals) per a la integració escolar i la prevenció de l’assetjament.


Altres projectes que implementem al centre són:

 • Competència lingüística:
  • Living in English (Treball de continguts curriculars en anglès).
  • Lectura per plaer (Pla del foment de la lectura).
 • Projecte ValleScènic, treball de fusió de diferents llenguatges artístics ( teatre, imatge, música, expressió corporal, literatura) que té per objectiu la creació de diferents espectacles escènics (4t d’ESO
 • Projectes interdisciplinaris, transversals d’àrees:
  • Projecte Integra (2n ESO).
  • Projecte Fem cuina, fem escola (aula oberta de 4t).
  • Filosofia per a nens: Pensar sobre el pensar (Àrea de Cultura i Valors ètics)
 • Projectes de convivència, solidaris i esportius:
  • Servei de Mediació per a la resolució de conflictes (tots els cursos de l’ESO).
  • Associació esportiva escolar amb participació en el Pla Català de l’Esport.
  • Projecte SABA i Inicia’t (aules obertes de 3r i 4t)
 • Col·laboracions amb la UAB:
  • Projecte Campus Ítaca.
  • Projecte Argó (Treball de Recerca)
  • Participació a la Xarxa d’Innovació de centres de secundària.

D’acord amb els nostres plantejaments didàctics, l’estudi de la ciència i de la tecnologia no s’ha de limitar a un marc teòric, sinó que s’ha de realitzar de manera aplicada. Per això, la programació d’aquests departaments didàctics contempla la realització freqüent de pràctiques als laboratoris i als tallers.

L’Institut Vallès és, doncs, un centre que potencia l’esperit humanístic, artístic i científic, a fi de desvetllar entre el nostre alumnat uns valors de compromís, de rigor i d’excel·lència.