Història

L’Institut Vallès va ser creat l’any 1985 amb la finalitat d’experimentar el projecte de Reforma Educativa impulsat per l’anomenat aleshores, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest inici va influir en la seva evolució posterior, vinculant-la de manera continuada amb la innovació i la recerca educatives.

L’any 1991 el Centre va ser designat CERE (Centre Experimental de Règim Especial) per l’Administració Educativa, reconeixent administrativament el que ja era una realitat en la pràctica quotidiana del Centre des del seu inici. La designació de CERE es va mantenir fins a l’any 2000, quan va desaparèixer aquesta tipologia de centres educatius. Aleshores, es va iniciar un procés de transició cap a la tipologia de centre ordinari, sempre emmarcada en un context d’innovació i recerca que s’ha mantingut fins a l’actualitat i que es manifesta en el desenvolupament de diversos projectes (Pla Estratègic, Pla de Millora, ACDE Acords de Coresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament, …).

El Centre es localitza en el barri d’Hostafranchs, a mig camí entre el centre històric de Sabadell i la zona terciària i residencial de l’Eix Macià. Aquest barri s’ha transformat força en els darrers anys amb la reconversió d’algunes de les indústries que s’hi localitzaven i la construcció de nous habitatges.