Perfils Professionals

DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL ESPECÍFICS ESTRUCTURALS

 

1 PERFIL  PROFESSIONAL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (DIV)

Especialitat docent: LE

Cos docent: 590

Condicions de context específic

El nostre institut és l’únic que hi ha a la vila de Tossa de Mar. Com a població turística, les famílies majoritàriament treballen en la temporada de primavera i estiu, per tant la resta de l’any disposen de molt més temps per dedicar a la vida familiar.

El centre manté una comunicació molt fluida amb les famílies, especialment a través dels tutors i tutores, la qual cosa permet poder fer un seguiment molt acurat de l’evolució de l’alumnat conjuntament amb les famílies. En el cas dels i les alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, aquesta comunicació s’incrementa. En el cas de l’alumnat que participa en programes de diversificació, la comunicació és periòdica i sistemàtica.

Pel fet de ser Tossa una població turística de temporada hi ha un sector fluctuant de població de manera permanent, la qual cosa repercuteix en la matrícula viva al llarg del curs acadèmic, de manera que s’incorporen alumnes provinents de l’estranger, a vegades sense escolaritzar, o provinents d’altres comunitats de l’estat espanyol o d’altres indrets de Catalunya,

Contingut funcional del lloc de treball

Missió:

Dissenyar i impartir la docència i dur a terme l’atenció directa als alumnes amb necessitats específiques de

suport educatiu, d’acord amb el projecte educatiu de centre i el projecte de direcció per afavorir la participació

prioritària d’aquests alumnes en entorns ordinaris i evitar l’abandó del sistema educatiu.

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries:

1.Impartir la docència d’acord amb els principis d’educació inclusiva a l’aula.

 1. Emprar les metodologies idònies per atendre la diversitat dels alumnes.
 2. Organitzar els recursos i les actuacions per a l’atenció a la diversitat, en el context del centre.
 3. Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre.

Activitats a desenvolupar:

 1. Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats d’ensenyament aprenentatge de la seva matèria que incloguin la diversitat de l’alumnat de cada grup classe on imparteix docència directa.
 2. Coordinar l’acció tutorial d’un grup d’ESO.
 3. Coordinar els programes de diversificació per a 3r i 4t d’ESO incloent-hi els projectes singulars.
 4. Fer el seguiment de l’alumnat que dur a terme projectes singulars i altres projectes en el centre dintre dels programes de diversificació.
 5. Elaborar els PI ( competència comunicativa i lingüística, aprendre aprendre, autonomia i iniciativa personal) conjuntament amb els tutors i l’equip docent dels cursos on imparteix docència.
 6. Dissenyar la participació de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu en les activitats de l’ILEC.

Competència tècnica:

 1. Especialitat en Llengua i Literatura Castellana
 2. Experiència en l’atenció a la diversitat de l’alumnat
 3. Experiència en l’acció tutorial en Aula Oberta a 3r o 4t d’ESO
 4. Capacitació en treball per competències bàsiques
 5. Capacitació en els tallers de lectura de l’ILEC

Competències transversals

 1. Treball en equip i treball en xarxa
 2. Anàlisi de problemes i presa de decisions
 3. Orientació de les famílies i presa de decisions
 4. Rigor i mètode
 5. Gestió i resolució de conflictes
 6. Iniciativa i creativitat

2 PERFIL PROFESSIONAL DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT (TIC).Curs 16-17

Especialitat docent : CN (Biologia –Geologia)

Cos docent: 590

 Condicions de context específic

El context del nostre institut, donada la seva ubicació geogràfica, és d’ un alt índex de mobilitat del professorat ( més del doble que la mitjana de Catalunya) i d’ un alt índex de mobilitat de l’ alumnat, per sobre de la mitjana dels centres de la nostra tipologia actual.

A més:

 1. Necessitem millorar la connectivitat a les aules; estem pendents de la transformació de l’ HEURA en la xarxa LAN. (Instal·lació xarxa LAN en el 2017)
 2. Necessitem incrementar l’equipament informàtic, per garantir l’accés a les TAC a tot l’alumnat d’ESO. (Ha hagut un increment d’un carro de 25 portàtils i una renovació dels més obsolets en el 2018)

Necessitem disposar de despeses de funcionament per comprar els ordinadors i els projectors que necessitem .

 1. Continuar amb l’impuls de l’ús de les TAC en les activitats d’ensenyament-aprenentatge, que ja es va implementar durant el nostre pla estratègic 2010-2014.

Consolidar l’ús de la plataforma moodle en els departaments de Ciències i Humanitats

 1. La formació del professorat quant a l’ús de les TIC-TAC ha estat insuficient.

S’ha d’incrementar la formació en les eines google, com ara l’ús del drive com a eina de treball en equip per part del professorat, l’ús del correu electrònic com a mitja de comunicació de l’estructura organitzativa del centre. (Es va fer en el curs 17-18)

Contingut Funcional del lloc:

Missió:

Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb el que estableix el Pla TAC del centre, com a part del projecte educatiu, del projecte de direcció i els estàndards tecnològics del departament d’Ensenyament , amb l’objectiu que els alumnes assoleixin la competència digital, d’acord amb el marc curricular

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries

 • Impartir docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament i, com a element curricular, com a competència bàsica que han d’assolir els alumnes.
 • Coordinar la formació del professorat en relació amb les TAC a l’EVEA(Entorn Virtual d’Ensenyament / Aprenentatge)
 • Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC.
 • Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu

Altres funcions

 • Col·laborar en l’edició del web del centre

 Competència tècnica

 1. Titulació en Biologia – Geologia
 2. Formació en competència digital (Moodle, Blocs, eines web 2.0, edició d’imatges,…)
 3. Capacitació i experiència en l’ús de de les TIC- TAC en relació la competència d’interacció amb el món físic
 4. Elaboració de recursos propis en les activitats d’ensenyament-aprenentatge dels diferents cursos de l’ESO i batxillerat
 5. Capacitació i experiència en l’aplicació de recursos TIC- TAC a les programacions didàctiques de Biologia – Geologia i Ciències pel Món Contemporani

Competències transversals

 1. Treball en equip i treball en xarxa.
 2. Rigor i mètode.
 3. Actualització professional i millora contínua.

3 PERFIL PROFESSIONAL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (DIV). CURS 17-18

Especialitat docent: LC

Cos docent: 590

Condicions de context específic

El nostre institut és l’únic que hi ha a la vila de Tossa de Mar. Com a població turística, les famílies majoritàriament treballen en la temporada de primavera i estiu, per tant la resta de l’any disposen de molt més temps per dedicar a la vida familiar.

El centre manté una comunicació molt fluida amb les famílies, especialment a través dels tutors i tutores, la qual cosa permet poder fer un seguiment molt acurat de l’evolució de l’alumnat conjuntament amb les famílies. En el cas dels i les alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, aquesta comunicació s’incrementa. En el cas de l’alumnat que participa en programes de diversificació, la comunicació és periòdica i sistemàtica.

Pel fet de ser Tossa una població turística de temporada hi ha un sector fluctuant de població de manera permanent, la qual cosa repercuteix en la matrícula viva al llarg del curs acadèmic, de manera que s’incorporen alumnes provinents de l’estranger, a vegades sense escolaritzar, o provinents d’altres comunitats de l’estat espanyol o d’altres indrets de Catalunya. En el curs 2016/2017 comptem amb un índex d’atenció a la diversitat en l’ESO d’un 31,06%, on s’inclouen els alumnes nouvinguts, els alumnes amb NEE (dictàmens, trastorns de l’aprenentatge, situació socioeconòmica desfavorida) i alumnes amb PI motivats per les seves dificultats en l’aprenentatge sense un diagnòstic clarament definit.

Contingut Funcional:

Missió:

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en activitats habituals de l’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu de centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries

 • Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb les metodologies d’aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.
 • Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per atendre la diversitat en el context del centre.
 • Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats relacionades amb el pla de la diversitat del centre.
 • Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu.

Altres funcions

 • Col·laborar en l’actualització dels PI de 3r i 4t d’ESO pel que fa l’àrea de Llengüa Catalana

Competència tècnica

 1. Especialitat en Llengua i Literatura Catalana
 2. Acreditació en l’atenció a la diversitat de l’alumnat
 3. Experiència en programes de diversificació a 3r i/o 4t d’ESO
 4. Capacitació en treball per competències bàsiques
 5. Experiència en desenvolupar activitats de l’impuls a la lectura (ILEC)

Competències transversals

 1. Treball en equip i treball en xarxa
 2. Planificació i organització
 3. Iniciativa, autonomia i proactivitat
 4. Gestió i resolució de conflictes

4 PERFIL PROFESSIONAL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (DIV). CURS 17-18

Especialitat docent: PSI- Orientació Educativa

Cos docent: 590

Condicions de context específic

El nostre institut és l’únic que hi ha a la vila de Tossa de Mar. Com a població turística, les famílies majoritàriament treballen en la temporada de primavera i estiu, per tant la resta de l’any disposen de molt més temps per dedicar a la vida familiar.

El centre manté una comunicació molt fluida amb les famílies, especialment a través dels tutors i tutores, la qual cosa permet poder fer un seguiment molt acurat de l’evolució de l’alumnat conjuntament amb les famílies. En el cas dels i les alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, aquesta comunicació s’incrementa. En el cas de l’alumnat que participa en programes de diversificació, la comunicació és periòdica i sistemàtica.

Pel fet de ser Tossa una població turística de temporada hi ha un sector fluctuant de població de manera permanent, la qual cosa repercuteix en la matrícula viva al llarg del curs acadèmic, de manera que s’incorporen alumnes provinents de l’estranger, a vegades sense escolaritzar, o provinents d’altres comunitats de l’estat espanyol o d’altres indrets de Catalunya. En el curs 2016/2017 comptem amb un índex d’atenció a la diversitat en l’ESO d’un 31,06%, on s’inclouen els alumnes nouvinguts, els alumnes amb NEE (dictàmens, trastorns de l’aprenentatge, situació socioeconòmica desfavorida) i alumnes amb PI motivats per les seves dificultats en l’aprenentatge sense un diagnòstic clarament definit.

Contingut Funcional:

Missió:

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en activitats habituals de l’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu de centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.

Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries

 • Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb les metodologies d’aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.
 • Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per atendre la diversitat en el context del centre.
 • Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats relacionades amb el pla de la diversitat del centre.
 • Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu.

Altres funcions

 • Generar un projecte per implementar la competència de l’Autonomia i Iniciativa Personal per aquells alumnes amb dictamen i que gaire bé presenten perfil USE.

Competència tècnica

 1. Especialitat en Psicopedagogia – Orientació educativa
 2. Acreditació per a l’atenció a la diversitat
 3. Experiència en programes de diversificació amb alumnat de 3r i 4t d’ESO
 4. Experiència en seguiment d’alumnes amb dictamen d’escolarització
 5. Experiència en seguiment d’alumnes amb informe de necessitats socioeconòmiques
 6. Formació en implementar competències bàsiques transversals

Competències transversals

 1. Treball en equip i treball en xarxa
 2. Gestió i resolució de conflictes
 3. Iniciativa, autonomia i pro activitat

5 PERFIL PROFESSIONAL LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA (IAN) Curs 17-18

Especialitat docent: FI                       Iioma: IAN

Cos docent: 590

Condicions de context específic

El context del nostre institut, donada la seva ubicació geogràfica, és d’un alt índex de mobilitat del professorat ( més del doble que la mitjana de Catalunya) i d’un alt índex de mobilitat de l’ alumnat, per sobre de la mitjana dels centres de la nostra tipologia.

L’activitat econòmica principal de la nostra vila és el turisme, per tant cal tenir un domini de la llengua anglesa per poder  desenvolupar les activitats relacionades amb el turisme. La llengua anglesa, com a llengua internacional per excel·lència, la practiquen molts ciutadans, la primera llengua dels quals pot ser qualsevol altra (alemany, xec, polonès,..) i aquests turistes que visiten el nostre municipi empren la llengua anglesa com a llengua de comunicació. Per això és importantíssim implementar l’assoliment de la competència lingüística en anglès en el nostre alumnat que acostuma a ocupar llocs de treball a partir dels 16 anys.

Contingut Funcional:

Missió:

Augmentar la competència lingüística dels alumnes en una llengua estrangera mitjançant l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i de llengua, d’acord amb el projecte lingüístic del centre.

    Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries

 • Impartir docència d’àrees o matèries curriculars no lingüístiques en una llengua estrangera.
 • Coordinar la tasca docent amb la dels professors de llengua estrangera, amb l’objectiu de planificar conjuntament la programació d’aula de les diverses matèries.
 • Organitzar i executar les accions necessàries per l’impuls de la llengua estrangera que correspongui, d’acord amb el projecte lingüístic de centre.

Altres funcions

 Impartir Cultura i Valors Ètics en llengua anglesa

Competència tècnica

 1. Titulació per impartir Filosofia i Història de la Filosofia
 2. Titulació per impartir Llengua i Literatura anglesa
 3. Capacitació en recursos TIC-TAC

Competències transversals

 1. Treball en equip i treball en xarxa
 2. Rigor i mètode
 3. Actualització professional i millora contínua
 4. Iniciativa, autonomia i proactivitat