Normes de convivència

3.1 Convivència i resolució de conflictes

La resolució de conflictes és inherent a la convivència entre les persones. Sempre s’intentarà resoldre els conflictes per la via del diàleg, si no és possible, s’aplicaran les mesures recollides en les NOFC.

     3.1.1 Mesures de promoció de la convivència

 1. L’acció educativa en el seu conjunt, l’acció tutorial, les activitats complementàries, extraescolars, la dinamització de l’esbarjo, el conjunt d’actuacions que el nostre centre fixa en el seu Pla d’Autonomia dintre de l’objectiu de Millora de la Cohesió Social, tot això contribueix a millorar la convivència en el centre.
 2. L’aplicació del projecte de convivència
 3. Els alumnes hauran de respectar les següents normes per tal d’afavorir la convivència a l’aula:
 1. a) Assistència puntual a les classes.
 2. b) Portar el material escolar necessari.
 3. c) Respectar el material i les instal·lacions, procurant el bon manteniment i la netedat. És absolutament rebutjable menjar a l’aula, llençar papers fora de la paperera, guixar les taules i parets.
 4. d) Mantenir relacions respectuoses amb els companys i el professorat.
 5. e) Prestar atenció a les explicacions del professorat.
 6. f) Fer cas de les indicacions del professorat.

     3.1.2 Mecanismes per a la resolució de conflictes

 1. Els conflictes entre els alumnes es resoldran per la via del diàleg, sempre que sigui possible. Si no s’aplicaran les mesures correctores fixades en aquests NOFC
 2. En cas de conflicte entre alumne/a i professor/a:
 • L’alumne parlarà amb la o el professor en qüestió
 • Si no ha solucionat el problema, l’alumne ho exposarà al tutor/a
 • En cas que no s’hagi resolt, l’alumne i el seu tutor ho plantejaran al o la cap d’estudis, i en última instància al director/a
 1. Els tutors i tutores setmanalment actualitzaran el conjunt d’incidències del seu grup d’alumnes, de manera que informaran i orientaran a l’alumnat afectat.

3.2 Mediació escolar

 1. Els alumnes podran accedir a la mediació sempre que ho manifestin al seu tutor, algun professor o a algun membre de l’equip directiu.
 2. Els alumnes faran la trobada de mediació en l’espai destinat a la mediació (aula d’ acollida).
 3. Els alumnes, en presència del professor mediador, faran un informe de mediació on figuraran els acords als quals han arribat. Aquests acords es revisaran quinzenalment durant el temps que figuri en l’informe de mediació.

3.3     Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials per a la convivència en el centre

    3.3.1 Conductes contràries a la convivència en el centre

 1. Menjar o beure a l’aula, dur el cap cobert dins l’aula, llençar papers fora de la paperera, guixar mobiliari i parets.
 2. L’ús sense permís de xarxes wi-fi,  ordinadors, portàtils, mòbils i aparells electrònics de reproducció i/o gravació de veu, so o imatge,  en tot el recinte escolar, en qualsevol de les seves possibilitats (trucar, escoltar música, visionar imatges, enregistrar…).  El mòbil de l’alumne  sempre ha d’estar completament apagat i desat a les aules i als passadissos.
 3. Haver de confiscar el mòbil de l’alumnat comportarà una sanció que pot consistir en la realització de tasques al servei de la comunitat. Si l’alumne persisteix en aquesta actitud pot comportar l’expulsió del centre.
 4. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
 5. La no devolució de material deixat en préstec pel departament, i o la biblioteca dins els terminis establerts.
 6. Entrar sense permís a qualsevol dependència de la planta baixa, així com a qualsevol aula que no pertoqui en aquell moment.
 7. L’actitud negativa d’un alumne/a envers una activitat extraescolar podrà suposar la seva exclusió de successives activitats complementàries o extraescolars.
 8. La no presentació dels deures i tasques escolars amb diligència i puntualitat.
 9. No portar el material escolar necessari: llibres de text, llibretes, roba esportiva per l’educació física, material de dibuix,…
 10. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
 11. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.
 12. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar.
 13. Per als alumnes d’ ESO, sortir sense permís del recinte de l’ institut dins de l’horari lectiu
 14. Embrutar o malmetre les instal·lacions de l’ institut
 15. Fumar dins el recinte escolar estar en una zona on hi ha indicis d’haver fumat (cigarretes, fum, burilles,…)

    3.3.2 Mesures correctores i sancionadores

 1. Amonestació oral
 2. Compareixença immediata de l’alumne/a acompanyat pel delegat o delegada del seu grup, davant el o la cap d’estudis o del director o directora del centre
 3. Privació del temps d’esbarjo
 4. Amonestació escrita.
 5. Requeriment per part del professorat a l’alumne d’aquell objecte, sigui electrònic, gorra, o d’un altre tipus, que resulti  d’ús inadequat  a l’aula. El professor o professora durà l’objecte requisat a qualsevol membre de l’equip directiu, i des de secretaria s’avisarà a la família per tal que es personin a recollir-lo en finalitzar les classes lectives.
 6. El professor registra al programa de gestió alguna de les següents incidències en funció del comportament incorrecte de l’alumne/a:
 • Advertiment. L’acumulació de tres advertiments equivaldrà a una falta conductual
 • Conductual .
 • Expulsió de l’aula. El procediment a seguir es detalla en l’apartat 3.3.4

El director/a, la cap d’estudis junt amb el tutor o tutora de l’alumne/a acordaran les mesures correctores a aplicar a un alumne/a en cas d’acumulació de faltes conductuals.

Les faltes conductuals, juntament amb la resta d’incidències, seran comunicades als pares dels alumnes de manera periòdica a través del correu electrònic.

 1. Realització de tasques educadores per a l’alumne/a en horari no lectiu per un període màxim de quinze dies.
 2. Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.
 3. Canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un període màxim de quinze dies.
 4. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Les hores d’aquestes classes l’alumne o l’alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.
 5. Els punts 2,6, 9 i 10 de l’apartat anterior són mereixedors d’una falta conductual.
 6. El Punt 11 de l’apartat anterior es tractarà com una falta molt greu.

    3.3.3 Circumstàncies atenuants i agreujants

 

Són circumstàncies atenuants:  

Són circumstàncies agreujants:

 

L’edat de l’alumne. la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o social.
El reconeixement espontani i immediat de la conducta incorrecta. Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferior o als incorporats recentment al centre.
No haver comès amb anterioritat conductes contràries a la convivència. La premeditació i la reiteració.
Demanar disculpes en els casos d’injúries, ofenses i alteració de les activitats desenvolupades pel centre. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.
L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat.
La falta d’intencionalitat.


3.3.4  Aplicació de les mesures correctores

 1. El professorat pot aplicar les mesures 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’apartat 3.4.2 de mesures correctores i sancionadores. El procediment que ha de seguir el professor/a en el cas excepcional de l’expulsió de l’aula d’un alumne/a és el següent:
 • El professor envia l’alumne/a a la sala de professors i alhora registra la incidència (E) en el programa de gestió acompanyant-hi l’observació pertinent. Abans no acabi la seva jornada haurà de comprovar que en el full de guàrdia de la sala de professors hi ha anotada la incidència d’expulsió de l’alumne/a.
 • El professor /a de guàrdia anotarà en el full de guàrdia el nom de l’alumne, el grup i el professor /a que l’ha expulsat. També conduirà a l’alumne a la sala d’ expulsats i romandrà amb ell o ella.
 • El professor/a que ha expulsat l’alumne informarà a la família de l’incident en un termini no superior a 2 dies lectius (a comptar a partir de l’endemà que s’ha produït l’incident). Un cop el professor/a ha comunicat els motius d’expulsió a la família, signarà a la graella que hi haurà a consergeria per certificar que s’ha comunicat a la família el motiu de l’expulsió.
 • El personal del PAS comunicarà a la família que el seu fill o filla ha estat expulsat, sense donar explicació dels motius, que l’alumne assistirà al centre 1h en horari no lectiu, o bé el dimarts entre les 15:15 i les 17:15, o bé el dimecres entre les 15:15 i les 17:15, on realitzarà les tasques encomanades per el o la cap d’estudis o un altre membre de l’equip directiu o professor, si s’escau.
 • L’acumulació d’expulsions ( E ) es tractarà com la reiteració de conductes contràries a la convivència, regulat als apartats 3.3.1 i 3.3.2
 • Si un alumne que ha estat expulsat de l’aula no realitza la sanció d’assistir una hora a l’ institut fora de l’horari lectiu sense cap justificació oficial per part de la seva família, es sancionarà amb un dia d’inassistència al centre.
 1. Correspon al director/a, cap d’estudis, escoltats els alumnes i els tutors/es aplicar les mesures 7, 8, 9, 10 i 11 de l’apartat 3.4.2 de mesures correctores i sancionadores

        3.3.5 Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores

 1. Tant a l’ESO com al Batxillerat l’alumnat té l’obligació d’assistir al centre amb regularitat. En cas d’absència planificada (proves mèdiques, documents oficials,…) l’alumne o els seus pares presentaran el justificant de l’absència amb antelació. En cas d’absència imprevista (malaltia, accident, força major,..) presentaran el justificant en el moment d’incorporar-se al centre.
 2. Si un alumne no es presenta a un examen, l’alumne tindrà dret a repetir-lo si porta un comprovant oficial que justifiqui la seva falta d’assistència.
 3. Els professors registraran al programa de gestió les faltes d’assistència dels alumnes.
 4. Els tutors setmanalment actualitzaran les incidències del seu grup on estaran incloses les faltes d’assistència dels seus alumnes. Els tutors/es registraran les justificacions de faltes d’assistència que els portin els seus alumnes o els pares. Quan un alumne/a presenti faltes d’assistència injustificades, el tutor es posarà en contacte amb la família per tal de resoldre la situació. En cas que la família no respongui, el tutor ho posarà en coneixement de la direcció que ho comunicarà a serveis socials.
 5. Les famílies rebran informació periòdicament a través d’un SMS de les faltes d’assistència que no hagin justificat.
 6. Es considerarà que un alumne arriba tard després de les 8:05 del matí. Els i les alumnes que arribin després d’aquesta hora i no portin un justificant, també pujaran a l’aula corresponent, però se’ls anotarà una incidència ( R) de retard.
 7. L’alumne/a que acumuli cinc retards durant un període de 30 dies naturals, bé siguin retards de primera hora o retards entre classe i classe, complirà una sanció de romandre al centre fora de l’horari lectiu.
 1. El nombre de retards quedarà reflectit al butlletí de notes de l’alumne/a.
 2. El tutor o la tutora controlarà els casos de reincidència en els retards dels alumnes de la seva tutoria. Els casos problemàtics els comunicarà al o la cap d’estudis.
 3. L’alumne/a que acumuli cinc faltes d’assistència a primera hora en el termini d’un mes, haurà d’assistir al centre una hora fora de l’horari lectiu ( dimarts o dimecres a la tarda) en la franja horària que determini el o la cap d’estudis.

3.3.5.1. Faltes d’ assistència al batxillerat

a) L’alumnat de BAT que no assisteixi al 25% del temps destinat a una matèria, tindrà suspesa l’avaluació continua per aquesta matèria.

b) En cas que un alumne/a no pugui presentar-se a un examen i/o altres activitats avaluables, per motius de malaltia, haurà de portar un justificant mèdic, primer al professor implicat i després al tutor. Caldrà que l’alumne/a o els seus pares truquin per comunicar que no podrà fer l’examen o l’activitat avaluable, i el primer dia que l’alumne/a torni a classe haurà d’exposar-ho al professor implicat. En cap cas es podrà repetir un examen o canviar el termini de l’activitat avaluable quan el motiu de l’absència sigui el de vacances familiars.Si la seva absència és deguda a un altre motiu de caràcter inexcusable que es pot preveure amb antelació, per exemple una visita mèdica, cal que ho comuniqui al professor corresponent, i que posteriorment presenti el justificant.

c) Els alumnes de batxillerat que surtin del centre durant l’horari lectiu sense justificació, no tindran dret a tornar a entrar si no és a petició dels seus pares.

d) Si, excepcionalment, un professor de batxillerat està absent en la 1a, 3a, 4a o 6a hora de la jornada escolar, els i les alumnes afectades podran no assistir al centre si els seus pares han presentat l’autorització signada a tal efecte a l’ inici del curs escolar.

e) Si un alumne/a falta a les hores prèvies a un examen es consideraran com a faltes injustificades (si és que no puguin demostrar el contrari) i aquestes faltes d’assistència podran repercutir negativament en l’avaluació de les matèries a les quals no hagin assistit, segons consti en els criteris d’avaluació de la matèria corresponent.

    3.3.6 Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat

3.3.6.1  Preàmbul

En el cas de convocatòria de vaga cal tenir present:

 1. La responsabilitat i la decisió últimes que l’alumne/a menor d’edat la faci o no, és sempre dels pares.
 1. La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat.
 1. Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l’obligació d’haver-la de fer; la vaga s’ha d’exercir amb responsabilitat tot valorant la força i el pes de les raons que l’originen.
 1. L’ Institut té una normativa que regula les vagues de l’alumnat i que és d’obligat compliment per part de tothom.

 Segons es desprèn en  l’art.24.2 del Decret d’Autonomia:

 • Les normes d’organització i funcionament del centre, a més del que preveu l’apartat e) de l’article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no

tinguin la consideració de falta.

En virtut del que disposa l’article esmentat, pertoca al centre desenvolupar normativament les situacions d’inassistència col·lectiva a classe per part dels alumnes (col·loquialment anomenades vagues). I en aquest sentit, s’estableix :

3.3.6.2. Inici del procés d’autorització de vaga

 Per tal que la petició formal de “vaga” d’alumnes pugui ser presa en consideració per part de la direcció, cada grup classe l’ha de presentar per escrit i signada pels  delegats (o subdelegats en cas d’absència del delegat) i els alumnes interessats en participar-hi.  En aquesta petició s’ explicitaran els motius de la convocatòria de vaga i les entitats convocants .

L’escrit haurà de presentar-se al registre del centre com a mínim vuit dies lectius abans del dia de vaga. Aquest termini de vuit dies lectius d’antelació és el mínim imprescindible per garantir una adequada seqüenciació dels tràmits i passos a seguir: realització d’assemblees de classe, tramesa i recollida d’autoritzacions paternes, etc…

 3.3.6.3. 1r i 2n  d’ESO

De tot aquest procés, se n’exclouen els grups-classe de 1r i 2n d’ESO, que en cap cas poden presentar la petició per fer vaga.

 3.3.6.4. Procés d’autorització de vaga

 3.3.6.4.1  La direcció podrà autoritzar o denegar la petició, atenent a criteris objectius. Es valoraran, entre d’altres, criteris com l’acumulació de jornades de vaga en dates pròximes, la representativitat real de les entitats i sindicats convocants, les perspectives de seguiment a l’entorn de la convocatòria de vaga, l’ impacte de la jornada de vaga en el calendari escolar, les repercussions i conseqüències de tot ordre de jornades de vaga anteriors, etc. La direcció informarà raonadament de l’autorització o denegació de la petició als sol·licitants en reunió convocada a tal efecte. La denegació de l’autorització comportarà, a tots els efectes, que es manté el calendari lectiu del centre amb normalitat.

3.3.6.4.2 En cas d’autorització el procés serà el següent:

 • L’ alumnat de batxillerat que s’hagi adherit a la vaga tindrà el dret d’ exercir-la

Pel que fa l’alumnat de 3r i 4t d’ ESO:

 • Es repartiran els fulls d’autorització paterna als alumnes de 3r i 4t d’ ESO
 • El delegat de cada grup classe recollirà les autoritzacions degudament complimentades i les lliurarà al seu tutor 48 hores abans de la jornada de vaga
 • Els alumnes que no presentin aquest full abans de 48 h de la jornada de vaga incorreran , si fan vaga, en falta per absència injustificada, amb les conseqüències establertes en les NOFC

3.3.6.4.5  S’informarà de la vaga als ST de Girona, segons el procediment que el propi ST determini.

3.4 Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre

Aquest apartat contempla el règim disciplinari dels alumnes, pel que fa a l’establiment de conductes contràries a les normes de convivència i de faltes, i l’aplicació de les corresponents mesures correctores i sancions, està regulat en els art. 37.1, 37.2 i 37.3 de la LEC, els art. 24.3, 24.4, 25 del Decret  d’Autonomia 102/2010.

L’avaluació d’un alumne implica no solament qualificar els coneixements dels continguts teòrics impartits, sinó que, al mateix temps s’ha de tenir en compte l’actitud, participació, assistència, responsabilitat… Amb aquest criteri els alumnes han de ser conscients que el comportament i l’assistència a classe són elements a avaluar tan importants com els coneixements teòrics.

    3.4.1 Conductes sancionables

 1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, assetjament, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa.
 2. El deteriorament intencionat de llurs pertinences.
 3. Els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.
 4. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre:
 • El deteriorament greu de les dependències o equipaments del centre
 • La falsificació o la subtracció de documents o materials acadèmics
 • La suplantació de la personalitat en actes de la vida escolar
 1. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut i la incitació a aquests actes dins del recinte escolar o durant activitats complementàries o extraescolars.
 2. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre
 3. Qualsevol conducta de les esmentades en els apartats 1- 6 que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats.

    3.4.2 Sancions imposades

 1. Realització de tasques educadores d’utilitat social, en horari no lectiu, per un període màxim d’un mes.
 2. La restitució física o econòmica dels danys materials causats a qualsevol dependència o element del centre.
 3. Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries durant període màxim de tres mesos o el que resti per la finalització del curs escolar, en cas de ser inferior.
 4. Canvi de grup o classe de l’alumne/a.
 5. Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot ser superior a vint dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació continua, i sense perjudici de l’obligació que l’alumne/a realitzi els treballs acadèmics fora del centre que li lliurarà el o la cap d’estudis. El tutor o tutora establirà un pla de seguiment i control de les tasques acadèmiques de l’alumne sancionat durant els dies de no assistència al centre.
 6. Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic, si el període és inferior.
 7. Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre en què s’ha comès la falta.
 8. Per la reiterada i sistemàtica comissió d’actes contraris a les normes de convivència del centre, aplicarem el següent procediment:
 • L’alumne/a que en 30 dies naturals acumuli 4 faltes conductuals podrà ser sancionat amb un dia d’expulsió del centre.
 • L’alumne/a que transcorreguts  30 dies naturals, a partir de la última falta sancionada, i acumuli 3 faltes conductuals més, podrà ser sancionat amb dos dies d’expulsió del centre .
 • L’alumne/a que transcorreguts 30 dies naturals, a partir de la segona sanció, acumuli 3 faltes conductuals més, podrà ser sancionat  amb tres dies d’expulsió del centre .
 • El o la cap d’estudis lliurarà a l’alumne expulsat el pla de treball a realitzar en els dies d’absència del centre. El tutor o tutora de l’alumne recollirà les activitats acadèmiques que aquest o aquesta lliuri dins els terminis establerts.
 • A partir del primer mes des de l’ inici de curs, el o la cap d’estudis exposarà periòdicament  a la sala de professors el llistat d’alumnes sancionats per aquest procediment i informarà dels dies que s’han d’absentar del centre, si s’escau.
 • El director/a del centre informarà al consell escolar dels alumnes sancionats per l’aplicació d’aquest procediment.
 1. Amb la comissió de qualsevol acte dels detallats a l’ apartat 3.3.1, el director/a incoarà expedient disciplinari a l’alumne/a, si s’escau.

    3.4.3 Competència per imposar les sancions

 1. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i , en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient.

El procés d’expedient disciplinari està ben detallat a l’art. 25 del Decret d’Autonomia i l’art. 7 b) del Decret de la Direcció.

    3.4.4 Prescripcions, garanties i procediment en la correcció de les faltes

 1. La instrucció de l’expedient esmentat en l’apartat anterior correspon a un docent nomenat per la direcció a tal efecte. A l’expedient es s’estableixen els fets i la responsabilitat de l’alumnat implicat en els fets, i es proposa la sanció, així com les tasques d’utilitat social en el centre i , si s’escau, l’import de la reparació o la restitució dels danys que hagin quedat afectats pels fets que es sancionen.
 2. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més.
 3. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període.
 4. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.
 5. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió.
 6.  Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.

    3.4.5 Criteris per la graduació de les sancions

Les sancions han de guardar proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu.

Per la graduació de les sancions cal tenir en compte els criteris següents:

 1. Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.
 2. La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
 3. La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la resta de l’alumnat.
 4. L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida.
 5. La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.
 6. La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
 7. En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’educació s’han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir.

    3.4.6 Batxillerat

Les faltes conductuals i les expulsions de l’aula dels alumnes de batxillerat tindran la consideració de falta molt greu

 1. Si un alumne/a de BAT és expulsat de l’aula, o bé té una falta conductual tindrà tractament com a falta greument perjudicial per a la convivència i es regularà segons els apartats anteriors 3.4.1 i 3.4.2
 2. Quan un alumne/a de BAT tingui acumulades 3 faltes conductuals, es convocarà una reunió extraordinària de la comissió de convivència per tal de decidir la mesura correctora més oportuna ,  segons el tipus de falta.
 3. Si un alumne/a de BAT ha estat sancionat amb algun dia d’inassistència al centre, a partir de la següent falta conductual que faci s’aplicarà una sanció d’inassistència al centre de dos dies.
 4. L’alumnat de BAT que arribi a l’aula un cop el professor/a hagi començat la classe, tindrà una incidència de retard, R . A partir del tercer cop que es repeteixi aquesta acció, es posarà a l’alumne/a una incidència d’expulsió d’aula E, amb observació retard, i l’alumne quedarà expulsat de l’aula. L’alumne/a que acumuli tres E provocades per retards en 30 dies naturals tindrà una falta molt greu.
 5. No tenir una bona actitud davant de cada matèria pot comportar una expulsió de l’aula.
 6. Interrompre el desenvolupament normal d’una classe aliena es tractarà com una expulsió d’aula.