Funcionament del centre

5.1 Aspectes generals

    5.1.1 Entrades i sortides

 1. L’ inici de les classes és a les 8h del matí
 2. L’alumnat entra quan sona el timbre. La porta d’entrada al centre es tancarà a les 8:05h.

3- Es podrà fer ús de les taquilles a les 8h, 11h, 11:30 i 14:30h.

 1. El final de cada classe el marca la música que sona durant cinc minuts.
 2. Durant el canvi de classe l’alumnat ha de romandre a la seva aula, excepte que hagin de canviar d’aula.
 3. A les 11h, quan s’inicia el temps d’esbarjo, els alumnes es dirigeixen cap al pati i és el professor l’últim en sortir de l’aula i el responsable de tancar-la amb clau.
 4. De les 11h a les 11:30h els alumnes tindran el temps d’esbarjo. L’alumnat d’ ESO no pot sortir sense autorització del recinte de l’ institut.

Durant l’esbarjo l’alumnat farà ús dels lavabos del pati i de la font i podrà accedir als lavabos de les plantes, previ registre efectuat per un professor de guàrdia.

L’alumnat durant l’esbarjo disposarà del servei de cantina.

 1. Durant l’esbarjo cap alumne pot romandre en les aules ni en cap dependència interior de l’ institut si no té una autorització d’algun professor.
 2. L’alumnat de BAT pot sortir del centre a l’ inici de l’esbarjo i entrar en finalitzar l’esbarjo, quan soni el timbre. A les 11:35h es tancarà la porta d’entrada.
 3. En finalitzar les classes a les 14:30h, en sonar la música, els i les alumnes podran sortir de l’ institut.

    5.1.2 Visites dels pares

 1. A l’ inici de curs les famílies de cada curs de l’ESO, així com del batxillerat, seran convocades a una reunió col·lectiva de presentació del curs, on participaran les tutores o tutors del curs i la direcció.
 2. Cada tutor rebrà com a mínim un cop durant el curs a cada família del seu grup d’alumnes. Cada tutor tindrà una hora fixada en el seu horari setmanal per atendre a les famílies dels seus alumnes.
 3. Quan el pare, mare o tutor de l’alumne vulgui concertar una entrevista amb el professor – tutor, ha de fer la demanda per telèfon, o bé a través de l’agenda de l’alumne/a.
 4. Quan els pares o tutors vulguin entrevistar-se amb la direcció del centre, han de sol·licitar hora prèviament a través de la secretaria del centre.

    5.1.3  Activitats complementàries i extraescolars

 1. Els departaments proposaran sortides que es consensuaran en els equips docents per tal que el coordinador d’activitats extraescolars lliuri la proposta definitiva del centre al consell escolar per a la seva aprovació durant el mes de setembre. Si al llarg del curs s’organitza, de manera excepcional, una activitat no contemplada en el pla de sortides es pot proposar amb suficient antelació al consell escolar per a la seva aprovació.
 2. Les activitats extraescolars tenen una finalitat didàctica, cultural o de contacte amb la natura i són una oportunitat més per a la cohesió social.
 3. Per qualsevol activitat realitzada fora del municipi, l’alumne/a ha de portar signada l’autorització dels pares o tutors 7 dies naturals abans de la sortida. En el cas de les activitats no gratuïtes, el pagament s’efectuarà en el compte que l’ AMPA té destinat a tal efecte i que figura en el full que es lliura a l’alumne/a amb una antelació de 7 dies naturals abans de la data de la sortida. En el preu de les sortides afegirem 0,5 € com a quota solidària per poder garantir que cap alumne/a es queda sense participar en una activitat fora del centre per motius econòmics.
 4. L’alumnat lliurarà a consergeria les autoritzacions per les sortides junt amb el comprovant de pagament, si s’escau.
 5. Si es dóna el cas que en un grup determinat, el 25% dels alumnes que poden assistir a l’activitat no realitza el pagament dins el termini establert s’anul·larà dita activitat. En cada activitat o sortida el consell escolar pot fixar un percentatge mínim d’alumnes per a que aquesta es dugui a terme.
 6. Si es vol realitzar una activitat complementària dins el centre i durant l’horari lectiu i que no estava prèviament programada, el professor/a ha de presentar la programació de l’activitat al coordinador d’activitats extraescolars cinc dies lectius abans de la data de realització, per tal que el cap d’estudis pugui adequar l’activitat docent d’aquell dia.
 7. L’alumnat que no participi en una sortida, bé perquè està sancionat o per un altre motiu, té dret d’assistir al centre. L’alumnat que no participi en una sortida i hagi pagat, se li tornarà l’import excepte la part corresponent al transport i a la reserva, si s’escau.
 8. Es proposarà la intervenció dels serveis socials del municipi per ajudar als alumnes que tinguin dificultats econòmiques i no puguin pagar les despeses de les sortides.
 9. Cada activitat extraescolar o complementària té un professor/a responsable. Son funcions d’aquest professor/a:
 • Lliurar al coordinador la informació escrita que explica l’activitat, on es fa, horari aproximat de sortida i arribada, mitjà de transport, professors acompanyants.
 • Confeccionar un llistat dels alumnes participants i lliurar-lo al coordinador d’activitats i a la cap d’estudis
 • Acompanyar als alumnes durant tota l’activitat
 • Lliurar un informe de la sortida al coordinador d’activitats extraescolars, com a màxim 2 dies després de realitzar-se l’activitat. A l’informe constarà la valoració que el professorat fa de la sortida per considerar-la adequada o no per altres ocasions.
 1. Els professors acompanyants de cada sortida deixaran tasques pels alumnes dels altres grups que no participen la sortida, perquè les realitzin amb els professors que lliuren hores en aquell dia com a conseqüència de l’activitat extraescolar del grup o grups que surten.
 2. El nombre de professors acompanyants a l’ESO serà d’ 1 professor per cada 20 alumnes, amb un mínim sempre de 2 professors. En el batxillerat la ràtio serà d’1 professor per cada 25 alumnes, i el mínim sempre serà de 2 professors.
 3. Es donarà una dieta de 12 € a cada professor acompanyant de les sortides que durin tot el dia. De les sortides amb pernoctació, cada professor rebrà una dieta de 25€/nit, mentre el departament d’ Ensenyament no atorgui ajuts per aquest tipus de viatges, estades, etc
 4. Condicions per a què l’alumnat pugui participar en una sortida:
 • No tenir acumulades faltes conductuals.
 • L’alumne/a que hagi acumulat 3 faltes conductuals en 30 dies naturals, l’equip docent decidirà si assistirà o no a les sortides previstes durant els 30 dies posteriors a l’aplicació de la sanció, si s’escau.
 • L’alumne/a que havent estat sancionat sense participar en les sortides durant 30 dies consecutius i torni a acumular 3 faltes conductuals més en un període d’un mes, l’equip docent decidirà si assistirà o no a l es sortides previstes durant els tres mesos posteriors a l’aplicació de la sanció, si s’escau.
 • Si un alumne/a presenta una falta molt greu ( la reiteració de faltes conductuals representa una falta molt greu), la comissió de convivència determinarà la sanció de no assistir a cap sortida durant els tres mesos següents a la data d’aplicació de la sanció.
 • L’equip docent tindrà en compte les faltes d’assistència i /o puntualitat així com l’actitud cap al treball acadèmic de l’alumnat per decidir si poden participar o no en una activitat complementària o extraescolar.
 • En les sortides que s’hagi de pernoctar una nit o més fora de Tossa, l’equip docent, tenint en compte l’opinió del professorat acompanyant, decidirà l’assistència dels alumnes participants, independentment de l’historial d’incidències que presentin. Les famílies de l’alumnat afectat rebran prèviament la informació dels motius de l’exclusió de la sortida.
 1. En les diferents activitats adreçades a l’alumnat que estiguin dirigides per professionals que no pertanyin al centre (psicòleg, educador social, ….), aquests estaran sempre acompanyats pel professor/a que té assignada aquella hora amb el grup d’alumnes en qüestió, excepte en les xerrades de Sexualitat a càrrec de la infermera i la llevadora del CAP de Tossa.