Els nostres trets d’identitat

L’ Institut de Tossa de Mar es defineix com a escola :

 • Pública. L’Institut de Tossa de Mar, la titularitat del qual correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya és un centre públic arrelat al seu entorn que ofereix els ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat en les modalitats Científica-Tecnològica i Social-Humanitats.
 • Laica. L’institut es manifesta aconfessional i respecta totes les creences, tot i que s’aplica el que disposa el Decret de 25 d’agost de 2015 relatiu als ensenyaments de la religió.
 • Catalana. El català com a llengua pròpia de Catalunya, ho es també de l’ensenyament. S’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l’alumnat i del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació, i comunicacions amb les famílies. La llengua de comunicació habitual a l’Institut és el català, que s’utilitza normalment en la confecció d’escrits, rètols, anuncis, documentació del centre i comunicació oral, tot respectant l’ús del castellà i altres llengües per part de qualsevol membre de la comunitat educativa. Els usos i tractaments de les llengües a l’Institut es concreten i detallen al Projecte Lingüístic de Centre [PLC] .
 • Inclusiva. Formació personalitzada que propiciï una educació integral pel que fa a capacitats, destreses i valors morals dels alumnes en tots els àmbits de la vida personal, familiar, social i professional. Aquesta formació es concretarà en:
  • Desenvolupament de les capacitats creatives i de l’esperit crític.
  • Desenvolupament ple de la personalitat de l’alumnat
  • Adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, així com de coneixements científics, tècnics i humanístics.
  • Desenvolupament de les capacitats motrius.
  • Afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals i professionals.
  • Preparació per participar activament en la vida social i cultural
 • Democràtica. Utilització deis mecanismes democràtics en tots els òrgans de funcionament del Centre:
  • Transparència
  • Participació
  • Objectivitat
  • Professionalitat