Tutoria entre iguals

El dimats 20 de desembre es van conèixer els tutors de 3r d’ESO i tutoritzats de 1r d’ESO del nostre projecte de TEI (tutoria entre iguals)

La tutoria entre iguals és un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d’alumnes, amb una relació asimètrica (derivada de l’adopció del rol de tutor i del rol de tutorat), amb un objectiu comú, conegut i compartit que s’assoleix a través d’un marc de relació planificat pel professorat.

La tutoria entre iguals és àmpliament utilitzada en molts països (sota la denominació Peer Tutoring), tant en l’educació reglada com la no reglada i en tots els nivells educatius i àrees curriculars. És recomanada per experts en educació, com ara la UNESCO, com una de les pràctiques instructives més efectives per a l’educació de qualitat.

L’aplicació del programa TEI té com a finalitat la integració de tot l’alumnat de 1r d’ESO, la cooperació i una manera constructiva de resoldre els conflictes que es puguin produir a l’insitut. També pretén prevenir l’assetjament escolar, implicant no tan sols als alumnes, sinó a tota la comunitat educativa.

El projecte està coordinat per les professores Carme López i Àngels López. El passat dimarts, dia 20, es va planificar la trobada dels alumnes de 1r d’ESO i dels seus tutors de 3r d’ESO. Es van trobar al gimnàs i, després de la primera presa de contacte, es van conèixer a partir d’unes preguntes. Seguidament van poder gaudir d’una sèrie d’activitats lúdiques coordinades pels alumnes de pràctiques d’Animació sociocultural i turística del centre, el Víctor i el Guille. D’aquesta manera, la primera presa de contacte va ser tot un èxit. Segur que ho faran molt bé!

Àlbum de fotos