Normes i funcionament

NORMATIVA ESPECÍFICA ALUMNAT ESO

Entrades i sortides del centre

La porta del centre s’obrirà cinc minuts abans de l’hora i es tancarà a l’hora en punt. Fora d’aquest període de temps cal portar un justificant signat pel pare o mare.

Durant l’horari lectiu l’alumnat no pot sortir del centre sense una causa justificada.

En cas que un alumne/a d’ESO hagi de sortir del centre, haurà de portar una autorització signada pel pare o mare, i un d’ells (o un familiar major d’edat) l’haurà de venir a buscar. L’alumne/a mostrarà l’autorització al professor/a corresponent per sortir de la classe i a consergeria per sortir del centre. Des de consergeria s’anotarà el nom de l’alumne/a i l’hora de sortida, i ho enregistrarà informàticament a l’ENSE.

Excepcionalment, l’alumnat de 2n cicle d’ESO podrà sortir sol del centre prèvia confirmació telefònica de la família.

Control d’assistència i puntualitat

L’assistència de l’alumnat a classe és obligatòria. El professorat passarà llista cada hora, introduint les absències i retards al programa ENSE. Les famílies de l’ESO seran informades de les faltes dels seus fills/es via telefònica o un altre mitjà (APP, correu electrònic).

El tutor/a individual realitzarà setmanalment el seguiment de les absències i retards del seu alumnat, i parlarà amb les famílies quan sigui necessari.

Protocol en cas de vaga d’alumnes

Pot exercir el dret a vaga l’alumnat a partir de tercer d’ESO.

En cas de convocatòria de vaga d’alumnes, el procediment a seguir serà el següent:

  • L’alumnat, amb 48 hores d’antelació, haurà de comunicar al seu tutor/a que s’adhereix a la vaga i haurà de presentar a direcció un document amb l’escrit corresponent, una còpia de la convocatòria de vaga i les signatures i DNI dels i les alumnes que faran vaga.
  • No es computarà com una falta d’assistència.
  • En el supòsit que un grup no presenti el document signat sí que constarà com a falta d’assistència. Si un alumne/a no signa el document i no assisteix a classe, també constarà com a falta d’assistència.
  • L’alumne/a haurà de portar un justificant signat pel pare o mare i lliurar-lo al tutor/a.
  • El professorat podrà avançar matèria, però no podrà avaluar negativament a les persones que no assisteixin a classe.