CFGM Producció Agroecològica

FORMACIÓ PROFESSIONAL: CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA (Codi: CFPM AR20)

Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la biodiversitat, l’estabilitat del medi ambient i la fertilitat del sòl, aplicant la normativa de producció ecològica de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

El centre ofereix la possibilitat de cursar el cicle en MODALITAT DUAL

Visita el BLOC DEL CICLE FORMATIU per veure les activitats que es desenvolupen

CONTINGUTS

 • Fonaments Agronòmics (198 hores)
 • Fonaments Zootècnics (132 hores)
 • Implantació de Cultius Ecològics (132 hores)
 • Taller i Equips de Tracció (132 hores)
 • Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles (99 hores)
 • Principis de Sanitat Vegetal (99 hores)
 • Producció Vegetal Ecològica (132 hores)
 • Producció Ramadera Ecològica (165 hores)
 • Maneig Sanitari de l’Agrosistema (132 hores
 • Comercialització de Productes Agroecològics (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral – PRL (33 hores)
 • Formació i Orientació Laboral – Incorporació treball (66 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)
 

CURS

 • 1r
 • 2n
 • 1r
 • 1r
 • 1r
 • 1r
 • 1r
 • 2n
 • 2n
 • 1r
 • 1r
 • 2n
 • 2n
 • 2n
 • 1r
 • 1r i 2n

 

SORTIDES PROFESSIONALS

El cicle permet obtenir el títol de tècnic o tècnica de Producció Agroecològica.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Treballador qualificat o treballadora qualificada a compte d’altri en cultius i ramaderia ecològica;
 • Agricultor ecològic o agricultora ecològica;
 • Criador o criadora de bestiar ecològic;
 • Avicultor ecològic o avicultora ecològica;
 • Apicultor ecològic o apicultora ecològica;
 • Productor o productora de llet ecològica i/o d’ous ecològics;
 • Planterista ecològic
 • Operador o operadora de maquinària agrícola i ramadera.

ACCÉS

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • Al Batxillerat,
 • A un Cicle de Grau Superior de Formació Professional

MÉS INFORMACIÓ: