Convalidacions d’hores curriculars

 • CONVALIDACIÓ D’HORES CURRICULARS PERQUÈ ES CURSA SIMULTÀNIAMENT MÚSICA, DANSA.

L’alumnat que estigui cursant a l’ESO o BTX i també cursin estudis de música, dansa o esport en conservatoris, escoles autoritzades o centres professionals, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries en els termes que s’indiquen en aquest document. La sol·licitud s’ha de renovar cada curs escolar.

L’alumnat interessat poden consultar els documents oficials publicats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya:

 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de Batxillerat amb estudis de música 2020
 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO o Batxillerat amb estudis de dansa 2020

Aquesta convalidació s’ha de demanar presentant la documentació necessària a la secretaria del centre com a màxim el 30 de setembre de 2020.  A partir d’aquest termini NO S’ADMETRAN SOL·LICITUDS.

Les respostes es donaran abans del  9 d’octubre.

Impresos que cal presentar per a fer les sol·licituds:

 1. Alumnes que estan cursant música:

ESO

 1. Instància de l’institut El Pedró adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de  matèries de l’ESO per l’alumnat que cursa estudis de música en un conservatori, escola de música autoritzada o en un centre professional (Model EMU1).
 3. Certificat expedit pel conservatori, escola o pel centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumna (model CMU1 ) Escola de música autoritzada (Model CMU2) 

BTX

♦Conservatori o centre professional de música

 1. Instància de l’institut El Pedró adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional. (Model BMU1).
 3. Certificat expedit pel conservatori o centre professional de música en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a. (Model CMU1). 
 •  Escola de música autoritzada
 1. Instància de l’institut El Pedró adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada (Model BMU3). 
 3. Certificat expedit per l’escola de música autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques (Model CMU3).  

 

2. Alumnes que estan cursant dansa :ESO 

 1. Instància de l’institut El Pedró adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de matèries de l’ESO per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori, escola de música autoritzada o en un centre professional Professional. (Model EDA1).  
 3. Certificat expedit pel conservatori o centre professional de dansa en què s’acredita el curs que fa l’alumne (Model CDA1). Escola de dansa autoritzada (model CDA2)

 

BTX

Conservatori o centre professional de dansa

 1. Instància de l’institut El Pedró adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional (Model BDA1).  
 3. Certificat expedit pel conservatori o centre professional de dansa en què s’acredita el curs que fa l’alumne/a (Model CDA1). 

Escola de dansa autoritzada

 1. Instància de l’institut El Pedró adreçada al Director.
 2. Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d’específiques i/o de l’educació física de batxillerat basant-se en estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada (Model BDA3).
 3. Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada per tal que l’alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d’específiques i/o de l’educació física (Model CDA3).  
 • CONVALIDACIÓ D’HORES CURRICULARS PER UNA DEDICACIÓ INTENSIVA A L’ESPORT

Aquesta convalidació s’ha de demanar presentant la documentació necessària a la secretaria del centre com a màxim el 30 de setembre de 2020.  A partir d’aquest termini NO S’ADMETRAN SOL·LICITUDS.

Les respostes es donaran abans del 9 d’octubre.

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport, matriculats en centres que no siguin centres educatius d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar al director o directora del centre educatiu, en el primer trimestre del curs, que els reconeguin la matèria Educació Física.

Per sol·licitar-ho, cal adjuntar a la sol·licitud, que ha d’estar signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne o alumna, el certificat del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat). Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.

El reconeixement de la matèria Educació Física implica que no té qualificació ni computa a l’efecte del càlcul de la mitjana, i a les actes cal indicar “Convalidat”. 

Atès el motiu de la sol·licitud, el pla individualitzat ha de deixar constància del reconeixement de la matèria d’educació física. El pla ha de ser aprovat pel director o directora del centre i s’ha de renovar cada curs.

En cas que l’alumne deixi l’activitat esportiva, la família ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes.