Pla lector

El curs 2020-21 es portarà a terme 30 minuts de lectura diària per a tot l’ESO.

Els objectius del Pla Lector:

  • Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat.
  • Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
  • Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint:

Els tres eixos del Pla Lector són:

Saber llegir: L’aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i interpretar textos.  L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de primària i és en aquest cicle on s’han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Corresponen als  cicles posteriors de primària i a la secundària continuar el treball de les
estratègies lectores, adaptades, òbviament, a les exigències de cada nivell educatiu.
Llegir per aprendre: La competència lingüística en general i la comprensió lectora en particular són a la base de qualsevol aprenentatge. En el cas concret de la comprensió lectora, si més no en el nostre sistema educatiu, el seu domini és cabdal per tenir èxit escolar. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge, sent conscients de les estratègies específiques que fan servir en cada àrea del coneixement. A més, han de tenir la capacitat d’usar la lectura com a eina d’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura esdevé un instrument d’aprenentatge a totes les àrees i matèries del currículum.
Gust per llegir: S’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitj